Công an Đà Lạt không giải thích được tại sao lại cấm photo tài liệu về Trung Quốc và biển Đông