Chủ tịch Dương Nội: Phát gạo từ thiện là lợi dụng Quyền tự do dân chủ