Ai đang làm khánh kiệt đất nước: Họ đã chiếm đoạt 8.900 tỷ của Nhà nước như thế nào?