29/12/15 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Thánh lễ cầu nguyện cho LS Nguyễn Văn Đài và đồng sự