25/12/15 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Những người hoạt động nhân quyền với sinh hoạt ý nghĩa đêm Giáng sinh