15/01/16 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh tổng kết 1 năm hoạt động