12/12/15 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Sinh nhật thứ 2 của tổ chức Mạng Lưới Blogger Việt Nam