12/01/16 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhóm No-U xây trường học cho trẻ em vùng cao Tây Bắc