06/01/16 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Con đường gốm sứ ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng