Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do

Chia sẻ bài viết này

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố [*]:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Xem danh sách những người ký tên ở sau đây.

* * *

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

[*] Nhóm khởi xướng "Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu cũ:

"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"

thành như sau:

"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"

theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:

"... Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..."Bản tiếng Anh của Phiên Ngung (Dân Luận):

STATEMENT OF LIBERAL CITIZENS

We are, those who initiated this petition, call on all citizens to collectively make this solemn announcement:

1. We, not only do want to repeal article 4 of the current constitution but also want a Constitutional Conference established to draft a new constitution that reflects the will of all Vietnamese, not just the will of the Vietnamese Communist Party as reflected in the current constitution.

2. We support political pluralism and multi-party participation. We support the just and legal competition for liberty, democracy, peace and progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify their manipulation and imposing their totalitarian regime on the country.

3. We, not only do support a political system which provides the separation of powers but also want a governance system where local authority is given more autonomy to build up strong local governments, the abolition of national conglomerates and national organisations which drain the national resource, embezzle people’s assets and destroy the trust, determination and solidarity of our people.

4. We support the depoliticization of the army. Army is to protect our people and defend our country, our border and territory, not solely to protect any single political party.

5. We affirm that we have the right to make the above mentioned announcement and every Vietnamese has the same right to make such announcement. We affirm that we are exercising our basic human rights which are freedom of speech, freedom of thought. These rights are inherited to every human being upon their births and they are recognised and respected by Vietnamese people. These rights aren't given by the Vietnamese communist party therefore the communist party doesn't have the right to deny or to make any judgement of their meanings. Therefore we consider any judgment aiming at us as a violation of our rights. We condemn those who are against this right as reactionaries, and it is in contrary to the interest of our people and against the natural progress of human race.

List of signaturesBản Tiếng Pháp của Visiteur (Dân Luận):

DÉCLARATION DE CITOYENS LIBRES

Nous, ceux qui ont initié cette pétition, appelons tous les citoyens à faire collectivement et solennellement cette déclaration:

1. Nous voulons non seulement supprimer l’actuel article 4 de la Constitution, mais aussi nous voulons organiser une conférence constitutionnelle afin d’établir une nouvelle Constitution qui reflète réellement la volonté de tous les Vietnamiens, et pas uniquement la volonté du Parti communiste vietnamien comme en témoigne la Constitution actuelle.

2. Nous soutenons une société pluraliste, le multipartisme. Nous soutenons la concurrence juste, loyale et légale pour la liberté, la démocratie, la paix, le progrès du peuple vietnamien. Quelles que soient les raisons, aucun parti ne peut en utiliser pour justifier leur manipulation et imposer leur régime totalitaire sur le pays.

3. Nous soutenons non seulement un système politique qui prévoit la séparation des pouvoirs, mais nous voulons également un système de gouvernance décentralisé où les autorités locales ont une plus grande autonomie pour renforcer des administrations publiques locales, supprimer les conglomérats nationaux et les organisations nationales qui gaspillent le budget national, détournent des fonds publics, sapent la confiance, la détermination et l'esprit d'unité nationale.

4. Nous soutenons la dépolitisation des forces armées. L'armée est pour protéger notre peuple, notre patrie, notre frontière, notre territoire, et non pas pour protéger un quelconque parti politique.

5. Nous affirmons avoir le droit de déclarer l’annonce mentionnée ci-dessus et tous les Vietnamiens ont le même droit de faire une telle annonce. Nous affirmons que nous exerçons nos droits de l’homme fondamentaux qui sont la liberté d'expression, la liberté de pensée. Ces droits sont accordés à tout être humain dès leur naissance et ils sont reconnus et respectés par le peuple vietnamien. Ces droits ne sont pas donnés par le Parti communiste vietnamien par conséquent le parti communiste n'a pas le droit de nous les priver ou de porter un jugement sur leurs significations. C'est pourquoi nous considérons un jugement quelconque nous visant est une insulte (violation de nos droits). Nous condamnons tous ceux qui sont contre ces droits comme des réactionnaires qui sont contraires aux intérêts du peuple et allant à l'encontre de la tendance du progrès de l'humanité.

Liste des signaturesBản Tiếng Đức của VN2006A (Dân Luận):

Wir, die diese Petition initialisiert haben, um dem journalist Nguyen Dac Kien Beistand und Unterstützung zu leisten, möchten alle vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, mit uns gemeinsam und feierlich folgende Erklärung abzugeben:

1. Wir wollen nicht nur den Artikel 4 aus der derzeitigen Verfassung entfernen, sondern auch eine konstitutionelle Konferenz einberufen, um eine neue Verfassung zu entwerfen, die die Willen aller vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger respektieren und nicht nur die Willen der Kommunistischen Partei Vietnam (KPV).

2. Wir wollen den politischen Pluralismus. Wir wollen ein Mehrparteiensystem, in dem alle politischen Parteien legal, rechtlich gesichert miteinander um die Gunst der vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger konkurrieren, für Freiheit, Frieden, Demokratie und Fortschritt. Keine Partei hat das Recht oder sonstigen Grund, dem vietnamesischen Volk eine totalitäre Herrschaft aufzuzwingen oder zu rechtfertigen.

3. Wir wollen nicht nur eine Gewaltenteilung auf der staatlichen Ebene, sondern auch auf der vertikalen Ebene, indem der kommunalen Verwaltung mehr Autonomie eingeräumt wird. Wir wollen gesunde und effektive kommunale Verwaltung. Wir wollen staatliche Konzerne und Organisationen abschaffen, die korrupt sind, nationale Ressourcen verschwenden und unwirtschaftlich arbeiten, und damit das Vertrauen, die Entschlossenheit, die Solidarität unserer Bürgerinnen und Bürger zerstören.

4. Wir wollen die Entpolitisierung der Armee. Die Armee hat die Aufgabe, unser Volk zu schützen, unser Land, unsere Grenze, unsere Gebiete, unsere territoriale Integrität zu verteidigen und nicht einer politischen Partei zu dienen.

5. Wir bekräftigen, dass wir und jeder vietnamesische Bürger das Recht auf solche Forderungen haben. Wir bekräftigen, dass wir das Recht haben, die grundlegenden Menschenrechte wie Redenfreiheit, Gedankenfreiheit auszuüben. Diese Rechte wird jedem menschlichen Wesen nach seiner Geburt von der Natur verliehen und vom vietnamesischen Volk anerkannt und respektiert. Nicht die KPV hat uns diese Rechte gegeben, deshalb hat sie auch nicht das Recht, uns solche Rechte zu verweigern oder gar zu verurteilen. Wir betrachten solche Verweigerung als Verletzung unserer Grundrechte, und verurteilen diejenigen, die gegen solche Rechte sind, als Reaktionäre gegen Interessen unseres Volkes und den gesellschaftlichen Fortschritt.Bản Trung Văn của Vivian HNP (Dân Luận)

自由主義公民表

我們,發起請願書人,呼籲所有公民共同使這個莊嚴宣布:

1。我們不僅不希望廢除現行憲法第4條也希望成立一個制憲會議,起草新憲法,反映了在現行憲法所體現的意志,越南,不只是意志的越南共產黨。

2。我們支持政治多元化和多方參與。我們支持越南人民的自由,民主,和平與進步的公正,合法的競爭。沒有一個政黨可以用任何理由來證明他們的操作和對他們的極權主義政權的國家。

3。我們不僅不支持提供了三權分立的政治制度,但也希望有一個地方當局被賦予了更多的自主權,建立強有力的地方政府治理制度,取消消耗國家資源的國家集團和國家組織,私分人的資產和破壞我國人民的信任,決心和團結。

4。我們支持軍隊非政治化。軍隊是保護我們的人民,保衛我們的國家,我們的邊界和領土完整,不只是為了保護任何單一政黨。

5。我們確信,我們有權利使上述公告及每越南具有同樣的權利,使該公告。我們重申,我們行使我們的基本人權,言論自由,思想自由。這些權利是每個人在出生後繼承和越南人民的認可和尊重。這些權利不是由越南共產黨,因此,共產黨沒有權利拒絕或作出任何判斷它們的含義。因此,我們認為在我們的判斷,旨在為侵犯我們的權利。我們譴責那些反對反動派此權利,這是在我們的人民的利益,相反,人類對自然的進展。

簽名列表中Xin xem danh sách ký tên phía dưới đây, mục "Tin liên quan"

Admin gửi hôm Thứ Năm, 28/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang

Cầu Nhật Tân - Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật

Nadia Tolokonnikova (Pussy Riot) – Tuyên ngôn về nghệ thuật và con người

Thái Phục Nhĩ - Triết lí chính trị nào cho chúng ta?

Srdja Popovic - Làm thế nào lật đổ nhà độc tài


Nguyễn Văn Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 13:00, 21/03/2013 - mã số 82049

Nhằm đảm bảo cho một hiến pháp chặt chẽ, không có những bất hợp lý trong các điều của hiến pháp cũng như tên gọi của các đối tượng được đề cập trong hiến pháp thì theo y kiến của tôi là:

Nên giữ lại điều 45 của hiến pháp năm 1992:
“Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân” thay vì theo dự thào hiến pháp: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân”

Bởi vì:

1-Theo lời Bác thì Đảng là đầy tớ trung thành của nhân dân cũng như theo điều 1 của hiến pháp dự thảo là “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, …” nên không thể trung thành với đầy tớ trước khi trung thành với chủ.

2-Chính cái tên lực lượng vũ trang nhân dân cũng phải phản ánh lên sự không hợp lý này.

3-Theo dự thảo hiến pháp thì Lực lượng vũ trang nhân dân một lúc phải trung thành với hai đối tượng, đối tượng thứ nhất là Đảng cộng sản Việt Nam, đối tượng thứ hai là Tổ quốc và nhân dân. Điều này thật là khó cho Lực lượng vũ trang nhân dân vì theo nhận thức của tôi thì chỉ có thể trung thành tuyệt đối với một và chỉ một đối tượng.

Vì vậy Nếu để trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam thì nên bỏ phần sau là Tổ quốc và nhân dân đồng thời nên đổi tên cho Lực lượng vũ trang nhân dân.

I belong to Freedom!!! (khách viếng thăm) gửi lúc 15:07, 09/03/2013 - mã số 81301

Vì tiến bộ dân chủ cho xã hội, cho mọi người tôi ủng hộ hết mình. Tôi mong Việt Nam ta sẽ tốt đẹp lên.

Hồ Gươm gửi lúc 06:28, 09/03/2013 - mã số 81265

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do phiên bản tiếng Trung

Bản Trung Văn của Vivian HNP (Dân Luận)

自由主義公民表

我們,發起請願書人,呼籲所有公民共同使這個莊嚴宣布:

1。我們不僅不希望廢除現行憲法第4條也希望成立一個制憲會議,起草新憲法,反映了在現行憲法所體現的意志,越南,不只是意志的越南共產黨。

2。我們支持政治多元化和多方參與。我們支持越南人民的自由,民主,和平與進步的公正,合法的競爭。沒有一個政黨可以用任何理由來證明他們的操作和對他們的極權主義政權的國家。

3。我們不僅不支持提供了三權分立的政治制度,但也希望有一個地方當局被賦予了更多的自主權,建立強有力的地方政府治理制度,取消消耗國家資源的國家集團和國家組織,私分人的資產和破壞我國人民的信任,決心和團結。

4。我們支持軍隊非政治化。軍隊是保護我們的人民,保衛我們的國家,我們的邊界和領土完整,不只是為了保護任何單一政黨。

5。我們確信,我們有權利使上述公告及每越南具有同樣的權利,使該公告。我們重申,我們行使我們的基本人權,言論自由,思想自由。這些權利是每個人在出生後繼承和越南人民的認可和尊重。這些權利不是由越南共產黨,因此,共產黨沒有權利拒絕或作出任何判斷它們的含義。因此,我們認為在我們的判斷,旨在為侵犯我們的權利。我們譴責那些反對反動派此權利,這是在我們的人民的利益,相反,人類對自然的進展。

簽名列表中

Ca Vu Thanh (khách viếng thăm) gửi lúc 14:21, 07/03/2013 - mã số 81103

Sở Hữu Đất Đai cần đa dạng: Tư Nhân, Cộng đồng, Nhà Nước.

Tuan Nguyen, Ontario, Canada (khách viếng thăm) gửi lúc 11:48, 06/03/2013 - mã số 80977

Tôi đồng ý ký tên vào dưới lời tuyên bố này .

Tuan Nguyen

Ontario, Canada

Admin gửi lúc 21:02, 05/03/2013 - mã số 80925

Mẹ Nấm - Viết ngắn cho bạn bè mình

Bạn bè thân quý,

Khi con số chữ ký trên Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do lên đến 3.300, tôi nhận được nhiều câu hỏi đại ý như "Ký để làm gì? Ký thì có lợi gì? Giá trị pháp lý của những chữ ký này nằm ở đâu?..."

Tôi biết mình khó có thể trả lời toàn vẹn các câu hỏi trên theo đúng ý của từng người, bởi mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt và độc lập.

Cá nhân tôi khi ký tên vào Lời Tuyên Bố này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là:

Chúng ta không thể để một người dũng cảm nói lên điều mình muốn (và nhiều người khác muốn) như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cô đơn.

Hơn nữa, Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do cũng chính là nguyện vọng và ý chí của chính tôi.

Với kinh nghiệm đã từng làm thư khởi xướng việc kêu gọi trả tự do cho công dân Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày, đã gửi thư đến thẳng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một cách công khai để nói lên quan điểm của mình. Tôi khẳng định rằng, tính pháp lý của các chữ ký dù online hay trên giấy cũng sẽ là một câu trả lời rành mạch của chúng ta đối với các vấn đề xã hội.

Các anh an ninh mạng, các bạn dư luận viên có thể sẽ dùng đủ cách để khiêu khích, để nhạo báng những người ký tên nhưng không vì thế mà tôi và những người khác từ bỏ quyền được nói của mình.

Bạn có thể ký tên hoặc không, điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Tôi hy vọng rằng dù có lựa chọn thế nào thì chúng ta cũng sẽ học được cách tôn trọng sự lựa chọn của nhau.

Đó mới là dân chủ!

Theo blog Mẹ Nấm

Admin gửi lúc 14:58, 05/03/2013 - mã số 80892
Nguyễn Phan An viết:
Nguyễn Phan An, cựu tù côn đảo, Đảng Viên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Để tiện cho nhóm khởi xướng thu thập chữ ký, xin các bác làm theo hướng dẫn trong Lời Tuyên Bố, đó là gửi chữ ký của mình về địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com.

Tôi sợ là nhóm khởi xướng có thể không thấy hết các chữ ký gửi lên Dân Luận hoặc Dân Làm Báo như thế này.

LTB (khách viếng thăm) gửi lúc 14:47, 05/03/2013 - mã số 80891

Chúng ta phát biểu hay ký tên vào bản tuyên bố như thế, nhưng nếu trong thời gian sắp đến, bản HP mới của VN được thông qua với những điểm sau đây:

1. Vẫn giữ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành (hay sửa đổi đôi chút)
2. Không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
3. Không có cơ chế tam quyền phân lập.
4. Quân đội được xác định là để bảo vệ đảng cộng sản.

THÌ CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ?

Trần Thị Hải Ý (khách viếng thăm) gửi lúc 12:28, 05/03/2013 - mã số 80884

Ủng hộ Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do

http://www.youtube.com/watch?v=CUfqvI2teeA

Nguyễn Phan An (khách viếng thăm) gửi lúc 04:50, 05/03/2013 - mã số 80855

Nguyễn Phan An, cựu tù côn đảo, Đảng Viên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Hauquaxau (khách viếng thăm) gửi lúc 23:17, 04/03/2013 - mã số 80831

Nguyễn văn Hậu,đảng viên ,sài gòn

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 14:40, 04/03/2013 - mã số 80773

NTT: Nhà văn Tô Nhuận Vỹ nguyên tống biên tập tạp chí Sông Hương, vừa gửi thư cho chúng tôi thông báo một tin lạ. Đề nghị bạn đọc kiểm chứng giùm:

Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh và Nguyễn Quang Lập thân mến,
Có thông tin này, nhờ các bác, vì có điều kiện (quan hệ) hơn tôi nên kiểm chứng xem thực hư đến mức nào và nếu chính xác thì cần thông tin cho mọi người. Tin thế này: Cấp tối cao có chỉ thị các loại thông tin truyền thông không được phỏng vấn, tiếp xúc, đưa hình ảnh,bài viết… về (và của) những người (72?) đã ký kiến nghị 7 điểm. Như ở Huế, tôi và Nguyễn Đắc Xuân đã bị “phong tỏa” theo hướng này, thậm chí đưa những chương trình, bài viết cũ nếu có tên và hình ảnh chúng tôi đều phải gỡ ra hết. Có anh em bị bắt làm việc này đã than phiền với tôi là quá bực mình và quá… mất thì giờ. Đêm qua TRT (Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế) giới thiệu về Điềm Phùng Thị là phim mà nhà đài phỏng vấn và quay thực địa về tôi khá nhiều nên khi bị bóc những gì có tôi thì trơ ra chỉ hình bà Điềm và các bức tượng.

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/03/04/hue-phong-toa-nhung-nguoi-ky-kien-nghi-72/

Tran Tri (khách viếng thăm) gửi lúc 14:08, 04/03/2013 - mã số 80767

Toi ten la: Tran-Tri. Dang ty-nan cong-san VN tai Little Sai-gon, WMT CA _USA

Toi xin ghi danh & ky-ten vao "Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do"

Xin cam-on tat-ca quy vi Da, Dang & se ghi ten vao ban tuyen -bo:(LTBCCCDTD)

Admin gửi lúc 23:42, 03/03/2013 - mã số 80730

Facebook cover quảng bá cho "Lời tuyên bố của các công dân tự do", nhờ các bác share giúp...

Tâm Như gửi lúc 20:33, 03/03/2013 - mã số 80722
Visiteur viết:
Déclaration de citoyens libres

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do bản tiếng Pháp, nhờ bác Tâm Như sửa lại theo giống bản tiếng Việt và Anh. Cám ơn

Nous, ceux qui ont initié cette pétition, appelons tous les citoyens à faire collectivement et solennellement cette déclaration :

5:31am Chủ Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013

Thưa bác Visiteur,

Chúng tôi đã hiệu đính bản văn.

Kính chúc bác cuối tuần an vui.

Thân kính,

Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

Tâm Như

Admin gửi lúc 20:29, 03/03/2013 - mã số 80721

Vì lý do kỹ thuật, một trang web của Dân Luận bị hạn chế kích thước tối đa, không thể post đầy đủ bản danh sách ngày càng lớn của những người tham gia ký tên, tôi xin tách ra làm nhiều phần để đăng tải cho tiện...

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 19:58, 03/03/2013 - mã số 80719
slinkee viết:
Không biết tới lúc này, mọi người đã nhìn ra các nguyên tắc để đạt đến hòa hợp hòa giải dân tộc chưa ?

Cũng đâu có gì là khó đâu, chỉ nhiều người không chịu nhìn ra thôi .

Hoàn toàn đồng ý với nhận định của bạn Slinkee. Số người ký tên ủng hộ bản tuyên bố của các công dân tự do đã được nhiều người Việt trên toàn thế giới, trong cũng như ngoài nước, ủng hộ (khác hẳn cái kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của 72 vị trí thức nhân sĩ thuộc Bên Thắng Cuộc khởi xướng, chủ yếu chỉ được người trong nước ủng hộ, người Việt tỵ nạn Cộng sản có RẤT ÍT người chịu ký tên).

Cá nhân tôi đã ký tên ủng hộ bản tuyên bố của các công dân tự do. Dĩ nhiên là với tên thật chứ không qua cái nick Khách Qua Đường.

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 19:41, 03/03/2013 - mã số 80718

Déclaration de citoyens libres

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do bản tiếng Pháp, nhờ bác Tâm Như sửa lại theo giống bản tiếng Việt và Anh. Cám ơn

Nous, ceux qui ont initié cette pétition, appelons tous les citoyens à faire collectivement et solennellement cette déclaration :

Admin gửi lúc 19:01, 03/03/2013 - mã số 80716
NJ viết:
Tôi cũng đã gửi mà tìm không thấy tên. Mắt già kèm nhèm quá.

Nguyễn Jung, Saarland, CHLB Đức.

Nguyễn Jung.

Bác Nguyễn Jung đứng số 1041 ạ :D

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 18:51, 03/03/2013 - mã số 80714

Tôi cũng đã gửi mà tìm không thấy tên. Mắt già kèm nhèm quá.

Nguyễn Jung, Saarland, CHLB Đức.

Nguyễn Jung.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 18:44, 03/03/2013 - mã số 80713

Ngắn gọn, đi thẳng vào các HUYỆT ĐẠO nên Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do sẽ nhanh chóng có số người ký tên vượt qua cả bản Kiến Nghị 72.
Rất tiếc Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do không đề cập tới SỞ HỮU ĐẤT ĐAI, một huyệt đạo mà GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã chỉ ra.
Tuổi trẻ đầy sức sống của các bạn là niềm hi vọng của cả dân tộc VN.
Chúc các bạn thành công

Tâm Như gửi lúc 18:00, 03/03/2013 - mã số 80709

2:56am Chủ Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013

Thưa bác Phiên Ngung.

Chúng tôi đã thay bằng bài Anh Ngữ mới nhất do bác chỉnh sửa.

Thân kính,

Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

Tâm Như

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 17:47, 03/03/2013 - mã số 80708

Không biết tới lúc này, mọi người đã nhìn ra các nguyên tắc để đạt đến hòa hợp hòa giải dân tộc chưa ?

Cũng đâu có gì là khó đâu, chỉ nhiều người không chịu nhìn ra thôi .

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 16:44, 03/03/2013 - mã số 80703
Admin viết:
Con số người ký đã vượt qua 3000, trong 2 ngày cuối tuần :D

Em mong con số này sẽ vượt qua con số 8000 trong cái đơn " rủa " ông Gs Uni Standford JB.

Em kêu gọi các bạn đã ký vào đơn mắng ông Gs hãy ký tên vào đây.

Admin gửi lúc 16:20, 03/03/2013 - mã số 80699

Con số người ký đã vượt qua 3000, trong 2 ngày cuối tuần :D

Phiên Ngung gửi lúc 15:57, 03/03/2013 - mã số 80696
VN2006A viết:
Gửi BBT DL,

Bây giờ mới có thời gian đọc lại bản dịch, phát hiện 1 vài lỗi chính tả. Ví dụ konstitutionell thì lại viết là institutionell... Đã sửa trực tiếp trong bài gốc. Nếu tiện tay thì BBT có thể lấy bài gốc thay lại, nếu mất công thì thôi cũng được!

Xin BBT cóp pi bản Anh ngữ mà tôi mới sửa lại sau khi được nhiều thành viên góp ý sửa sai rồi đăng lại trong bài chủ.

Đề nghị BBT cũng hiệu đính hai bản Pháp và Đức ngữ để bỏ luôn câu "cùng sát cánh với..."

Cám ơn BBT.

Dang viết:
Và cũng để giúp nhau học hỏi thêm cách dịch sang tiếng Anh, tôi xin góp 1 vài ý kiến:

Xin cám ơn đóng góp của bạn. Tôi đã lấy ý trong phần (3) để sửa câu văn lại cho chỉnh với nguyên bản.

Về (1) tôi nghĩ mình có thể dùng nhiều chữ như: Abolish, rescind, repeal... Chữ "repeal" có thể dùng cho việc hủy một đạo luật hay một phần của đạo luật. http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/aia1901230/s7.html

Theo tôi, phần (2) cần phải giữ đúng với tinh thần nguyên bản. Ý của những người viết Lời Tuyên Bố này là quan điểm chung về việc lũng đoạn và độc đoán. Khi nào quan điểm này được cho vào hiến pháp thì mới có quy định "cấm lũng đoạn" và độc đoán.

Phần (3) tôi đã có giải thích có lẽ lời giải thích của tôi xuất hiện trước khi bạn góp ý về điểm này. Theo quan điểm cá nhân, tôi vẫn nghĩ chúng ta phải cố gắng giữ cho bản dịch của mình gần với nguyên bản chừng nào hay chừng ấy, chỉ phải lấy ý khi câu văn trong bản dịch tối hay làm lệch ý của nguyên bản.

Cám ơn bạn đã góp ý trong tinh thần cùng học hỏi và đóng góp cho việc chung.

Hồ Gươm gửi lúc 15:53, 03/03/2013 - mã số 80694

2801. Blogger Nguyễn Ngọc Già, Sài Gòn

2802. Đỗ Lê Hoàng - Kỹ sư, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

2803. Luật Gia Nguyễn Ngọc Thạnh, Sài Gòn

2804. Lương Văn Vũ - Kỹ sư, kinh doanh tự do, Hoang Mai, Hà Nội

2805. Nguyễn Minh Tuấn - Bác sỹ, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn

2806. Nguyễn Đức Hoài - Kiến trúc sư, Hoàng Mai, Hà Nội

2807. Lê Hồng Sơn, Sài Gòn

2808. Lương Hữu Minh, Cầu Xây, P.Tân Phú, Q.09, Sài Gòn

2809. Phạm Phước Vinh, Sài Gòn

2810. Nguyễn Lệ Thúy - Bác sĩ, An Giang

2811. Bùi Kim Nhung - Hưu trí, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7, Sài gòn

2812. Nguyễn Tuấn Anh, Account Director, Ba Đình, Hà Nội

2813. Pham Lê Quốc Tuấn - Kiến trúc sư, Bà Rịa Vũng Tàu

2814. Ngô Quang Thanh, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, Sài Gòn

2815. Nguyễn Duy Quang, Củ Chi

2816. Nguyễn Tấn Phát - Học sinh, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2817. Hồ Triêm - Kỹ sư Công chánh, Phú Nhuận, Sài Gòn

2818. Lê Minh Tâm, Củ Chi

2819. Hà Chí Hải - Bán hàng tự do, nhà tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

2820. Nguyễn Đức Huy Việt - Sinh viên, Sài Gòn

2821. Lam Hoang Dung, Bến Tre

2822. Kiem Ho, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

2823. Đào Phạm Lương, Hà Nội

2824. Lại Văn Sử - Sinh viên, Sài Gòn

2825. Ngô Anh Dũng, Quận Bình Tân, Sài Gòn

2826. Trần Thị Cẩm Thanh - Thạc sỹ, Hà Nội

2827. Lê Đường Sơn, Quảng Ngãi

2828. Vũ Thạch Lân - Kỹ sư tin học, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2829. Nguyễn Quang Vũ - Sinh viên, Sài Gòn

2830. Châu Xuân - Kỹ sư, Sài Gòn

2831. Trần Kim Thoa - Nhân viên VP, Hải Phòng

2832. Nguyễn Trọng Hải, Thất Khê, Lạng Sơn

2833. Trinh Phung - North Coast Pottery, Sài Gòn

2834. Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm - Du học sinh tại University of Phoenix, Arizona, USA

2835. Lê Minh Tuyết - Cô giáo, Tustin, CA, USA

2836. Lương Tiến Sĩ - Cử nhân kinh tế, Rastatt, CHLB Đức

2837. Bùi Văn Phước - Công nhân, Houston, Texas, USA

2838. Tina Fan Lan Anh, Bác sĩ, New York, USA

2839. Huỳnh Trung, Norcross, Georgia, USA

2840. Võ Tân Minh, Des Moines, Iowa, USA

2841. Lý Việt Hùng - Võ sư, Fairfield, NSW, Australia

2842. Man Nguyen, Lake Elsinore, California, USA

2843. Lê Phi Ô, San Jose, California, USA

2844. Tan Le - Kỹ thuật viên, Oklahoma, USA

2845. An Trinh, Phoenix, AZ, USA

2846. Phung Huyen Vi, Santa Monica, California, USA

2847. Nhơn Đoàn, Anaheim, CA, USA

2848. Liên Phạm, Houston, Texas, USA

2849. Võ N.Cẩm Phương, Temecula, CA, USA

2850. Trung Q Ha - Tech, Seattle, WA, USA

2851. Nguyễn Đạt- Kỹ sư, San Jose, CA, USA

2852. Dale Vu, Katy, Texas, USA

2853. Nguyễn Thị Nhung, Katy, Texas, USA

2854. Nguyen Viet Do, Melbourne Australia

2855. Vu Thi Hai, Melbourne Australia

2856. Trịnh Tiến Hùng - MS Financial Management, Ontario, Canada

2857. Trinh Ngọc Kim - Nha sĩ, Sydney, Australia

2858. Nguyễn Tuyết, Paulin, Trier, Germany

2859. Kien Ta, Los Angeles, CA, USA

2860. Trươmg Hoàng Vũ, Lavender St. Inala, QLD 4077, Australia

2861. Nguyễn Thị Kim Nga, Lavender St. Inala, QLD 4077, Australia

2862. Ho Phuoc Tri, Portland, Oregon, USA.

2863. Francis Nguyen, Licermore, CA, USA

2864. Nguyễn Văn Thu, Hinchinbrook NSW, Australia

2865. Đoàn Thị Hiếu, Hinchinbrook NSW, Australia

2866. Chinh Pham, Harvard, USA

2867. Victor Thang Nguyen - Electronics, La Habra, CA, USA

2868. Võ Hà, Maple, ONT, Canada

2869. Van Doan, Anaheim, CA, USA

2870. Trinh Xuan Phan - Công nhân hưu trí, San Jose, CA, USA.

2871. Trần Minh Đạo, San Diego, Hoa Kỳ

2872. Trần Văn Nhâm - Hưu trí, San Jose, CA, USA

2873. Đức Nguyễn, Livepool NSW, Australia

2874. Nguyễn Quốc, Calgary, AB, Canada

2875. Nguyễn Thị Xuân Liên, Melbourne Australia

2876. Nguyễn Thị Xuân Lý, Melbourne Australia

2877. Nguyễn Thị Nhung, Melbourne Australia

2878. Nguyễn Minh Hà, Melbourne Australia

2879. Huỳnh Anh Kim, Melbourne Australia

2880. Huỳnh Huy Hoàng, Melbourne Australia

2881. Bùi Thị Tâm, Melbourne Australia

2882. Nguyễn Thị Hoa, Seattle, Washington, USA

2883. Nguyễn Ngọc Định, Houston, Texas, USA

2884. Đinh Lê, Springfield , VA, USA

2885. Nguyễn Xuân, San Diego, California, USA

2886. Tri Tran, Melbourne, Australia

2887. Van Nhon Nguyen, Melbourne, Australia

2888. An Nhon Nguyen, Melbourne, Australia

2889. My Thi Nguyen, Melbourne, Australia

2900. Andrew Nguyen, Melbourne, Australia

2901. An-Phong Nguyễn Công Minh - Linh mục, Quận I, Sài Gòn

2902. Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, nhà văn/báo, Oregon, USA

2903. Nguyễn Thị Ánh Hiền - Sinh viên đại học Luật, Sài Gòn

2904. Lê Nguyễn Tường Vi - Giáo viên trường Mầm Non, Q.1, Sài Gòn

2905. Nguyễn Thiện Đức, Gò Công, Tiền Giang

2906. Phạm Khánh Toàn - Sinh viên, Hải Dương

2907. Lâm Vũ Kiều Nhi, Q. 2, Sài Gòn

2908. Trần Anh Quân - Chủ Doanh nghiệp nhỏ, Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

2909. Lay Trương, Quảng Nam

2910. Đinh Hoài phúc - Sinh viên, Cần Thơ

2911. Nguyễn Thị Hiền, đường 385, Quận 9, Sài Gòn

2912. Trần Văn Vân - Kỹ sư, Hà nội

2913. Nguyễn Duy Tư - Cử nhân ngoại ngữ, Phú Hữu, Q9, Sài Gòn

2914. Nguyễn Tiền Hải, Sài Gòn

2915. Nguyễn Văn Định - Cử Nhân, Dak Nông

2916. Huynh Ky Van, Vũng TàuTàu

2917. Đặng Minh Sơn, Sài Gòn

2918. Huynh Tam, Rue Lazare Carnot 93310 Le Pré St Gervais, France

2919. Facebooker Thu Tran, New York, NY, USA

2920. Phan T Duy, Laveen, Arizona, USA

2921. Trí Nguyễn, San Jose, California, USA

2922. Đàm Trung Thao - Cựu thuyền nhân, Garland, TX, USA

2923. Kha Văn Long, Sydney, Úc châu

2924. Trần Việt Bắc - Kỹ sư về hưu, Lakewood, Nam California, USA

2925. Tran Tam, Bensalem, PA, USA

2926. Ashley Nguyen, Melbourne, Australia

2927. Trương Trung Tâm, cựu tù nhân chính trị, Grand Rapids, Michigan, USA

2928. Tiến Trần, Canberra Australia

2929. Phuc Nguyen, San Francisco, California, USA

2930. Tâm Hữu Đỗ, Ph.D., Irvine, California, USA

2931. Tư Đồ Tuệ - Tư doanh, Toronto, Canada

2932. Peter Tran, Software Engineer, Westminster, CA, USA

2933. Doan Danh Lam, South San Francisco, California 94080, USA

2934. Tan Nguyen, Maple, ONT, Canada

2935. Phuong Nguyen -Software Engineer, Methuen, MA-01844, USA

2936. Phan Ngoc Thanh - Kỹ sư, San Jose, California, USA

2937. Lê Bá Nghề, Kỹ Sư, San Jose, California, USA

2938. Nguyễn Minh Hằng, Philadelphia, PA19151, USA

2939. Khoa Do, Westminster, CA, USA

2940. Hue Pham, Houston, Texas, USA

2941. Hoàng Trấn Quốc, Ludwigshafen, Đức

2942. Đinh Hồng Anh, Meadowheigh 3064 Melbourne, Australia

2943. Tom Ha - Thương gia, Colleyville TX, USA

2944. Le Bich Thuy - Giáo Sư, Colleyville, TX, USAUSA

2945. Thanh Loan, Montreal, Canada

2946. Khôi Trần, Charlotte, North Carolina, USA

2947. Quang Nguyen - Kế toán, Toronto, ON, Canada

2948. Dang Van Nhut, Toledo, Ohio, USA

2949. Viet Tran, Garden Grove, CA, USA

2950. Diệu Lê - Student , Honolulu, Hawaii, USA

2951. Thinh Chung, Canoga Park, CA, USA

2952. Huy Pham, San Francisco, CA, USA

2953. Nguyen Thieu Van -Thợ bánh mì, Mascot, Australia

2954. Nguyễn Thanh Long, Slidell, Louisiana, USA

2955. Nguyễn Trí, San Jose, California, USA

2956. Phu Nguyen, Toronto, Canada

2957. Hoa Thai Le - Thợ móng tay, Laredo, TX, USA

2958. Hà Nhất Phương, Sydney, Úc

2959. Dương Thủy Ngân, về hưu, Edmonds, Washington USA

2960. Hiep Nguyen - Builder, Blackburn North, VIC, Australia

2961. Bau Chinh, Toronto, Canada

2962. Van Phan, Carrollton, TX, USA

2963. Nguyễn Hy Văn, KTS, Seattle Washington USA

2964. Vinh Hao, Midway City, California, USA

2965. Lê Thị Yến, Garden Grove, California, USA

2966. Lê Huy Thông, Oklahoma City, OK, USA

2967. Tommy Nguyen, Garden Grove, California 92841, USA

2968. Trang Dinh, Edmonton, Alberta, Canada

2969. Nguyễn Tiến Nam - Kinh Doanh, Plzen, Cộng hòa Séc

2970. Đỗ Thu Hà - Kinh doanh, Plzen, Cộng hòa Séc

2971. Nguyễn Thu Giang - Học sinh, Plzen, Cộng hòa Séc

2972. Nguyễn Tiến Quốc - Học sinh, Plzen, Cộng hòa Séc

2973. Lê Hữu Giàu - Kỹ Sư Cơ Khí, Melbourne, Australia

2974. Nguyễn Don - Công nhân điện lực, Ocala, Fl 34471, USA

2975. Son Tran - Kỹ sư điện tử, San Jose, CA, USA

2976. Dana Dieu Do, Houston, TX, USA

2977. Calvin Trần, Bowling Green, Kentucky, USASA

2978. Đặng Văn Việt, Toronto, CanadaCanada

2979. Long nguyễn - Dược sĩ, W Cyrus Dr, Houston, TX, USA

2980. Hùng Đặng, Forest Lake, Queensland, Australia

2981. Vinh Đoàn, Forest Lake, Queensland, Australia

2982. Khiêm Nguyễn, Long Beach, CA, USA

2983. Hong Thu Nguyen, Anaheim, California, USA

2984. Nguyễn Xuân Vấn - Nhân Viên sở Giáo Dục, San Leandro, CA, USA

2985. Loi Nguyen - Kỹ sư, Valley Lake Riverdale, Georgia, USA

2986. Nguyễn Thị Trang, Garden Grove, California, USA

2987. Phan Thị Kim Hương - Nail tech, Owensboro, KY, USA

2988. Lê Thanh Phong, Nail tech, Owensboro, KY, USA

2989. Thao Tran, Boston, MA, USA

2990. Trương Thùy Tân - Võ sư, Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Australia

2991. Tom Trần, Fullerton, California, USA

2992. Noland Nguyễn - Movie editor, Oceanside, CA, USA

2993. Thu Nguyễn, Brisbane, Queensland, Australia

2994. Ky su Trinh Son Luong, Tustin, California, USA

2995. Ly Bui, Houston, TX, USA

2996. Nguyễn Thanh-Thế, 113 Ave Largo Fl, 33774, USA

2997. Tram Anh Nguyen, Houston, TX, USA

2998. Nam Nguyen, Houston, TX, USA

2999. Bay Huynh, Houston, TX, USA

3000. Huynh Nhat Thanh, Valencia, CA, USA

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

FB Mẹ Nấm

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:40, 03/03/2013 - mã số 80684

2101. Tiêu Dao Bảo Cự - Nhà văn tự do, thành phố Đà Lạt
2102. Lê Quốc Tuấn - Blogger- Phong Trào Con Đường Việt Nam, Toronto, Canada
2103. Pgs TS Vũ Thanh Ca - Cán bộ Bộ TNMT, Đội Cấn, Hà Nội
2104. Hồ Viết Hùng - Cử Nhân Kinh Tế, Phó Gđ Cty TNHH Việt Thái, Vinh, Nghệ An
2105. Định Nguyên - Nhà báo tự do, Dorchester, MA 02125, USA
2106. Lê Bảo - Facebook Elbi Bảo Lê, Sài Gòn
2107. Đỗ Quỳnh Dao - Blogger Gánh Hàng Hoa, Úc châu
2108. Nguyễn Thị Thu Dung, Giảng viên đại học, Hà Nội
2109. Phạm Trọng Thu - Kỹ sư điện tử, Hà Nội
2110. Nguyễn Ngọc Oanh - Bút danh Hoàng Yến, Nguyên Trưởng BBT Tạp Chí KHCN, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2111. Huỳnh Thanh Xuyên - Tiếp thị, Giồng Riềng - Kiên Giang
2112. Nguyễn Đức Toàn - Thạc sỹ môi trường, Sài Gòn
2113. Blogger Huỳnh Minh Tú, Berlin, Germany
2114. Tôn Nữ Tường Vy, Tao Yuan Xian, Da xi Zhen, Xin Yi Lu, Taiwan.
2115. Nguyễn Trung Kiên - IT, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
2116. Nguyễn Thăng Long - thành viên Phong trào CDVN, Quận Ba Đình, Hà Nội
2117. Nguyễn Tuyên - Chemical Engineer, Houston, TX, USA
2118. Võ Văn Tịnh - Doanh nhân, Bình Thuận
2119. Nguyễn Trung Nguyên - Luật gia, Sài Gòn
2120. Lê Thanh Diệu, New York, NY, USA
2121. Thôi Kim Anh, Hà Nội
2122. Nguyễn Mậu Hiệp - Ông Bút, Chủ nhiệm tuần báo Hồn Nước, Atlanta, Georgia, USA
2123. Nguyễn Văn Ngọc - Nhà báo Tự Do, City of Garden Grove, Califonia, USA
2124. Trương Đại Nghĩa - Cựu quân nhân QLVNCH, Santa Maria, California, USA
2125. Lê Việt Hải - Cử nhân, Hà Nội
2126. Nguyễn Minh Thu, Austin, TX, USA
2127. Phan Văn Song - Cựu giáo viên, Sydney, Australia
2128. Nguyen Xuan Hien, Nhà giáo, Tây Hồ, Hà Nội
2129. Đỗ Thành Long - Facebooker, Sài Gòn
2130. Nguyễn Hoàng Tân, Vancouver, Canada
2131. Pham Thanh Thuy, Houston, TX, USA
2132. Huỳnh Phi Long, Sài Gòn
2133. Đặng Thị Hoàng Hà, Long Biên, Hà Nội
2134 Lý Tiên Phong,Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre
2135. Dung Quach Trung, Reutlingen, Germany
2136. Tue Lai, San Jose, California, USA
2137. Thomas Nguyen, Los Angeles, CA, USA
2138. Nguyen Binh, Los Angeles, California, USA
2139. Skase Le - Accountant (Ke toan), Sydney, Australia
2140. Vũ Hương Trà -Sinh viên, Hà Nội
2141. Đoàn Trọng Hiếu, New Mexico, USA
2142. Võ Hoành - Bác sĩ hồi hưu, Chicago, IL. USA
2143. Nguyễn Thị Hồng Quế - Phiên Dịch Viên Nhật Ngữ, Sài Gòn
2144. Dương Duy Mỹ, Sài Gòn
2145. Đặng Quốc Thịnh - THPT Hải An, Hải Phòng
2146. Tran Huy, El Centro Ave, Napa, CA 94558, USA
2147. Ho Pham, Springfiel, Virgnia, USA
2148. Nguyễn Hữu Thanh, P.2, Q.10. Sài Gòn
2149. Nguyễn Hữu Sâm, Sydney, NSW, Australia
2150. Phạm Quốc Bảo, Virginia, USA
2151. Gina Diem Vo, Edmonton, Canada
2152. Triệu Tất Nam, Trường THPT Mộc Hóa, Tân An
2153. Ngo Quoc Thanh, Ba Đình, Hà Nội
2154. Nguyễn Minh Hoàng - Chạy xe ôm, Sài Gòn
2155. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc công ty Cổ phần Tấn Hoàng Phát, Hà Nội
2156. Jimmy Trương Minh - Kỹ sư, San Jose, CA, USA
2157. Kevin Nguyen - Businessman, Grand Prairie, TX 75051, USA
2158. Jimmy A. Miller (Nhật Tùng) - Aerospace Industry, Spokane, WA, USA
2159. Nguyễn Mây, Cypress, CA, USA
2160. Nguyễn Đăng Sâm - Dược sĩ, Ocala, Fl, USA
2161. Lưu Hồng Thắng, Morgan City, LA 70380, USA
2162. Đặng Văn Quang, Pennsylvania, USA
2163. Matthew Do (Đỗ Đức Chính), Chicago, IL 60630, USA
2164. Nguyễn Gia Thưởng, Bruxelles, Belgique
2165. Trần Toan - Kỹ sư, Dallas, Texas, USA
2166. Hồ Ngọc Bảo Linh - Phóng viên, 207 Balestier Road, Singapore
2167. Đặng Thanh Quý - Renton, Washington, USA
2168. Nguyễn Thành Nhân - Kỹ sư, Sài Gòn
2169. Nguyễn Văn Điền, Sacramento, CA, USA
2170. Trần Cao Hoài - Hưu trí, Tây Úc, Úc Châu
2171. Andy Nguyễn - Công nhân, Charlotte, North Carolina, USA
2172. Nguyễn Tín - Kỹ sư, San Jose, CA, USA
2173. Vu Dao - Software Engineer, Houston, Texas, USA
2174. Nguyễn Bình Nguyên - Nhật Linh Phương, Marina, California, USA
2175. Ha Manh Do, Milpitas, CA, USA
2176. Ngô Hữu Thạch - Kỹ sư máy tính, Fountain Valley, CA 92708, USA
2177. Phạm Cao Long - Dược sỹ, Westminster, California, USA
2178. Hoa Thi Nguyen, UIUC Champaign, Illinois, USA
2179. Vy Quang Bui, UIUC, Champaign, Illinois, USA
2180. Lê Minh Dũng, Arlington City, Texas, USA
2181. Lê Hiệp Đồng - Thuyền trưởng, Đà Nẵng
2182. Dang Hung - Kỹ sư, Sài Gòn
2183. Nguyen Van Hoa, Pasadena, CA, USA
2184. Hoàng Khải, Mississauga, Canada
2185. Trang Nguyễn, Virginia, USA
2186. Ngô Đình Phước - Kỹ sư cơ khí, Marion, Indiana, USA
2187. Đặng Văn Minh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
2188. Nguyễn Thu Trang, Richmond Hill, Georgia, USA
2189. Trần Ưu Đàm, Ventura, California, USA
2190. Lê Quốc Dũng, Houston, Texas, USA
2191. Cathy L Hargraves, Houston, Texas, USA
2192. Le Kim Khanh, Mobile, Alabama, USA
2193. Lam Huynh, Los Angeles, California, USA
2194. Nguyễn Lữ Yên, Toronto, Canada
2195. Nguyễn thị Nguyệt, Toronto, Canada
2196. Trần Thị Tấn, Toronto, Canada
2197. Tiffany Đô, Toronto, Canada
2198. Calvin Đô, Toronto, Canada
2199. Lê Thị Ký, Toronto, Canada
2200. Ngô Văn Vàng, Toronto, Canada

2201. Nguyễn Thanh Bình, Sài Gòn
2202. Hồ Thái Anh - Facebook Ho Anh, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
2203. Đỗ Thị Phương - Công chức nhà nước, Hà Nội
2204. Lê Văn Huy, Kỹ sư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2205. Dung Nguyen, Toronto, Canada
2206. Lâm Bình Duy Nhiên - Bút hiệu: Lâm Bách Việt, Kỹ sư, Lausanne, Thụy Sĩ
2207. Nguyễn Thái Hải, Richmond, Victoria, Australia
2208. Nguyễn Minh - Customer Service Adviser, Melbourne, Australia
2209. Minh Ngọc - Nhân viên công ty, Hà Nội
2210. Hồ Thị Phương - Consultant, Melbourne, Australia
2211. Huỳnh Sơn - Retired, Melbourne, Australia
2212. Niem Pham, Dallas, Texas, USA
2213. Cao Khả Cường, Köln, Vorgebirgstrasse, Germany
2214. Lê Thanh Phong, Maryland, USA
2215. Lê Anh Dũng - Kỹ sư vận hành máy thủy, Hải Phòng
2216. Nguyễn Thị Hoa - Kinh doanh, Hà Tĩnh
2217. Pham Ly, Sacramento, California USA
2218. Nguyen Gia Khanh - Kế toán viên, Louisvile, Kentucky, USA
2219. Bang Nhut Nguyen - Designer, Sydney, Australia
2220. Nguyễn Huy Tư, Hannover, CHLB Đức
2221. Phạm Kim Ngan - Dược sĩ, Louisville, KY, USA
2222. Minh Hieu Vu, Connecticut, USA
2223. Nguyễn Anh Tư - Facebooker: anh Tư, Tuy Hòa, Phú Yên
2224. Phạm Hoàng Tùng - Tác giả, nhà báo, facebooker, cựu tù nhân chính trị, Kampuchea
2225. Toan Tran - Technical Designer, Klopen Makerstraat, Purmerend , Nederlands
2226. David Francis Jacksonville, Florida 32225, USA
2227. Christine Johnson, Jacksonville, Florida 32218, USA
2228. Raymond Bey, Saint Augustine, Florida 32368, USA
2229. Ray Celis, Jacksonville, Florida 32247, USA
2230. Steve Cadiolisto, Ponte Vedra Beach, Florida 33281, USA
2231. Kent Gore, Ponte Vedra, Florida 33811, USA
2232. Dave Phan, Orange Park, Florida 32073, USA
2233. Amy Pham, Flemming Island, Florida 32089, USA
2234. Pham Anh Thi, Flemming Island, Florida 32076, USA
2235. Duong The My, Flemming Island, Florida 32079, USA
2236. Dr. Thai Nguyen, Washington, DC, USA
2237. Lê Kim Hạng, Portland, Oregon, USA
2238. An Đỗ, Stuttgart, Germany
2239. Trần Định, San Antonio, Texas, USA
2240. Lê Thị Thuỷ - 1964 - Q 03, Sài Gòn
2241. Lê Cẩm Tú - Kỹ Sư, Sài Gòn
2242. Hương Cao, Alberta, Canada
2243. Hùng Dương, Park Oak Ct., Milpitas, Ca 95035, USA
2244. Đinh Dũng Chinh - Machinist, Houston, TX, USA
2245. Thang Quang Ho, Louisiana, USA
2246. Kim Trần, Austin, TX, USA
2247. Nghĩa Vũ, Austin, TX, USA
2248. Nguyen Duong Thuy - Kỹ thuật viên, Westminster, CA, USA
2249. Lê Cao Nguyên - Sinh viên, Hà Nội
2250. Hoàng Bách, Houston, TX, USA
2251. Song Kim Nguyễn, Houston, TX, USA
2252. Hoàng Vũ, Houston, TX, USA
2253. Nguyễn Thị Thi, Houston, TX, USA
2254. Châu Vĩnh Hài - Công chức, Virginia, USA
2255. Cảnh Toàn, Hà Nội
2256. Nguyễn Hồng - Thạc sĩ công nghệ thông tin, Toronto, Canada
2257. Tanya Tran, Huntington Beach, CA, USA
2258. Nguyễn Việt Lâm - Kế toán, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh
2259. Lê Quốc Dũng, Houston, TX, USA
2260. Cathy Tran, Houston, TX, USA
2261. Lam Huynh, Los Angeles, California, USA
2262. Le Kim Khanh, Mobile, Alabama, USA
2263. Nguyễn Xuân Thiệu, Biên Hoà
2264. Trần Hùng - Học sinh, Sài Gòn
2265. Cao Bá Cảnh - Doanh nhân, Hà Nội
2266. Nguyễn Thế Hùng, Đà Nẵng
2267. Dư Mạnh Tuấn - Kinh doanh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
2268. Lê Mạnh Chiến - Cán bộ vê hưu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2269. Nguyễn Việt Nam, đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2270. Hoàng Anh Vũ - Kỹ sư CNTT, Tam Kỳ, Quảng Nam
2271. Ngô Thanh Hà - Công dân tự do, Sài Gòn
2272. Vinh Nguyen - Giáo sư, Melbourne, Úc Châu
2273. Trương Chinh - Sinh viên, Toronto, Ontario, Canada
2274. Nguyen Dinh Chan, Hancock st, Worcester, MA 01610, USA
2275. Nguyễn văn Thái, Ph.D., North Wales, PA 19454, USA
2276. Karen Vo, Philadelphia, Pennsylvania, USA
2277. Kenny Vo, Philadelphia, Pennsylvania, USA
2278. Bach Tuyet Thi Le, Philadelphia, Pennsylvania, USA
2279. Vo Hung Oanh, Philadelphia, Pennsylvania, USA
2280. Nguyen Kinh, Lansing, Michigan, USA
2281. Lê Trần Vĩnh, San Diego CA 92111, USA
2282. Vu Dung, Lawrencevilla, GA, USA
2283. Phạm Kim Hương, Coral Springs, FL 33063, USA
2284. Phan Huy Cường, Sydney, Úc Châu
2285. Nguyễn Minh Nguyệt, Westminster, CA 92683, USA
2286. Nguyễn Linh, Westminster, CA 92683, USA
2287. Nguyễn Thụy Daniel, Westminster, CA 92683, USA
2288. Nguyễn Anh Minh, Westminster, CA 92683, USA
2289. Nguyễn Anh Dũng, Westminster, CA 92683, USA
2290. Angie Nguyễn, Westminster, CA 92683, USA
2291. Cathy Nguyễn, Westminster, CA 92683, USA
2292. Cindy Nguyễn, Westminster, CA 92683, USA
2293. Châm Nguyễn, Westminster, CA 92683, USA
2294. Dung Nguyễn, Westminster, CA 92683, USA
2295. Trần Thanh Hải, Benninghofer, Dortmund, Germany
2296. Hien Tran - Aerospace, Glastonbury, Connecticut, USA
2297. Lê Trung Tuấn - Kỹ sư cơ khí, Lessingstr. 5, Filderstadt - Đức
2298. Mai Văn Khang, Schwetzingen, Germany
2299. Nguyễn Văn Bảo, Mosbach, Germany
2300. Dzung Phuong Ho - Kỹ sư hoá chất, Intel Inc, ALoha, Oregon, USA

2301. Tan Vo - State EE, Huntington Beach, CA, USA
2302. Tanya Tran -Clerk, Hungtington Beach, CA, USA
2303. Nathan Vo - Student, Huntington Beach, CA, USA
2304. Peter Vo - Student, Huntington Beach, CA, USA
2305. Evelyn Vo - Student, Huntington Beach, CA, USA
2306. Hồ Văn Châm - Công nhân, Fuller St, Boston, MA, USA
2307. Thomas Ho, London Road, Round Rock, Texas, USA
2308. Nguyen Cam - Doanh nhân, Charlottem, NC, USA
2309. Lương Linh Đan - Học Sinh, Cộng hoà Séc
2310. Lê Đặng Thụy, KS-ĐHBK Hà Nội, Refstadsvingen, Oslo, Norway
2311. Trần Đại Long - Nguyên Hạ sĩ quan QLVNCH, New York, NY, USA
2312. Hoàng Chung, Bắc Giang
2313. Võ Hửu Chỉnh - Công nhân, Dallas, TX, USA
2314. Nguyễn Bồng, Silver Spring, Maryland, USA
2315. Trần Thái Dương - Kỹ sư Hóa Chất, Toronto, Canada
2316. Hong Nguyen, Laguna Hills, California, USA
2317. Trương Văn Lộc, Springvale, Vic, Australia
2318. Quang Duy - Sinh viên Cao Đẳng về Cơ khí Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu
2319. Marie Cecile Nguyen, Ontario, Canada
2320. Duvinh Tran, Ontario, Canada
2321. Duvien Tran, Ontario, Canada
2322. Lý Thăng Long, Ontario, Canada
2323. Đặng Văn Kiệt, Toronto, Canada
2324. My Ta - Công nhân, Ottawa, Canada
2325. Nguyễn Thanh Quang, Houston, Texas, USA
2326. Ly Nguyen, North Carolina, USA
2327. Tri Lưu - Học sinh, Toronto, Canada
2328. Thuật Nguyễn - Hưu trí, Vaughan, Canada
2329. Thuý Lưu - Hairdressing, Richmond Hill, Canada
2330. Ngoc Tran - Hairdressing, Richmond Hill, Canada
2331. Nga Tran - Hoc Sinh, Richmond Hill, Canada
2332. Hai Lam - Công nhân, Toronto, Canada
2333. Nguyễn Tâm - Hưu trí, Toronto, Canada
2334. Duy Vo Edmonton, AB, Canada
2335. Lê Viết An - Sinh viên công tác tại trường ĐHCNTT Gia Định, Sài Gòn
2336. Võ Văn Tâm - Phó Phòng Sales & Maketing, Q1, Sài Gòn
2337. John Tran - Retired, Sachse, TX 75048, USA
2338. Trần Thị Liên, San-Jose, California, USA
2339. Phan Ngọc Đức, San-Jose, California, USA
2340. Đỗ Phương Khanh, Westminster, California, USA
2341. Toai Nguyen, Carlsbad, California, USA
2342. Huyen Stefan - Auditor, Tustin CA, USA
2343. Vũ Minh Trí - Kĩ sư cơ khí, Hà Nội
2344. Đỗ Hoàng Điệp - Kỹ sư xây dựng, Xã Đông Mỹ - Thanh Trì, Hà Nội
2345. Trần Thị Thu Hương - Kế toán, Xã Đông Mỹ - Thanh Trì, Hà Nội
2346. Đặng Thanh Phương, Houston, Texas, USA
2347. Jack Pham - Kỹ sư tin học, Garden Grove, California, USA
2348. Man Nguyen - Electronic technician, Houston, Texas, USA
2349. Nguyễn Quốc Hoàng - Học sinh, Hải Phòng
2350. Thanh Kim Le, Toronto, Canada
2351. Huỳnh Hoàng Nguyên - Doanh nhân, Montreal, Canada
2352. Mai Văn Dương, Quận 7, Sài Gòn
2353. Hồ Hoài Bắc, Đức Trọng, Lâm Đồng
2354. Nguyễn Lưu, Geerten Gossaertpad, Almere, Nederland
2355. Lê Duy Mạnh - Kỹ sư XD, Hà Nội
2356. Hoàng Dân Luận, Dallas, TX, USA
2357. Van Nguyen, Houston, TX, USA
2358. Ts Võ Nhân Trí - Kinh tế gia, Paris, Pháp
2359. Nguyễn Trọng Đại Giảng viên, Lyon, Pháp
2360. Trần Tuấn, Westminster, CA, USA
2361. Do Nguyen, Elk grove, CA 95758, USA
2362. Đinh Việt Thình, Portland Oregon, USA
2363. Vũ Thị Hằng Nga, Fountain Valley City, CA, USA
2364. Đoàn Ngọc Thái, Fountain Valley City, CA, USA
2365. Đoàn Ngọc Huy, Fountain Valley City, CA, USA
2366. Đoàn Ngọc Thy, Fountain Valley City, CA, USA
2367. Đoàn Thụy Ánh Nguyệt, Fountain Valley City, CA, USA
2368. Nguyễn Sơn - Công nhân, Sacramento, CA, USA
2369. Cao Huy Đan, Nhân viên, Quận 5, Sài Gòn
2370. Trần Quang Nghĩa, Sài Gòn
2371. Nguyễn Thanh Lương, Frankfurt am Main, Germany
2372. Phạm Hoàng Thị Kiều Loan, Bà Rịa, Vũng Tàu
2373. Nguyễn Công Khoa, Đà Lạt, Lâm ĐồngĐồng
2374. Nguyễn Minh Đức - Sinh viên, Facebook Minh Đức, Hoàng Mai, Hà Nội
2375. Trịnh Xuân Tài - Kỹ sư, Đống Đa, Hà Nội
2376. Anthony Hoang - Electrical Engineer, Michigan, USA
2377. Đặng Hoàng Hà, Philadelphia, PA, USA
2378. Nguyễn Hải - Thạc sỹ, Kỹ sư, California, USA
2379. Nguyễn Văn Hiển, New York, NY, USA
2380. Nguyen Cong Thanh, Cincinnati, Ohio, USA
2381. Nguyễn Ngọc Thạch - Về hưu, Windfaire Dr, Norcross, GA 30093, USA
2382. Thuy Luong Nguyen - Ngành in sách, Keel Ave, Garden Grove, CA, USA
2383. Nguyen Binh, Los Angeles, California, USA
2384. Nguyễn Hùng, Sacramento, California, USA
2385. Lý Thanh Liêm, Chandler, AZ, USA
2386. Lý Thu, Chandler, AZ, USA
2387. Lý Minh Tú, Tucson, AZ, USA
2388. Lý Khôi, Phoenix, AZ, USA
2389. Hồ Thanh Hào, Vancouver, Canada
2390. Tran Van Vinh, Sedona Spring ln, Spring, TX, USA
2391. Nguyễn Văn Bảo, Mosbach, Germany
2392. Hoàng Tuấn - Machinist, Garden Grove, California, USA
2393. Phan Xuân Tín, Jacksonville, Florida 32225, USA
2394. Lê Thanh Chi Jacksonville, Florida 32257, USA
2395. Trần Châu, Jacksonville, Florida 32225, USA
2396. Trần Thắng, Jacksonville, Florida 32225, USA
2397. Vũ John, Jacksonville, Florida 32225, USA
2398. Đỗ Bob, Jacksonville, Florida 32225, USA
2399. Huỳnh Sơn, Jacksonville, Florida 32225, USA
2400. Trần Thanh Trúc, Jacksonville, Florida 32225, USA

2401. Phan Thị Trọng Tuyến, Le Havre, Pháp
2402. Nguyễn Quang Trọng, Le Havre, Pháp
2403. Bùi Phát, Jacksonville, Florida 32225, USA
2404. Vũ Minh, Jacksonville, Florida 32225, USA
2405. Pham Im, Atlanta, Georgia, USA
2406. Phạm Trọng Mỹ, Kế toán, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
2407. Phạm Anh Phong - Kinh doanh, Stranika Praha10, Cộng hoà Sec
2408. Nguyễn Nam, Chicago, Illinois, 60630, USA
2409. Nguyễn Mai Bảo Trâm - Nhân viên Kế Toán Sacombank, Tp Long Xuyên, An Giang
2410. Đoàn Thị Lyn, Oakland, CA, USA
2411. Nguyễn Hoàng Hải, Lincoln, Califonia, USA
2412. Nguyễn Thành Đô - Nhân viên văn phòng, Xuân Lộc, Đồng Nai
2413. Daniel Hoang, Dallas, Texas, USA
2414. Phước Nguyễn, Orlando, Florida, USA
2415. Nguyen Dinh Chan, Worcester, MA, USA
2416. Phuong Nguyen, Humboldt ave, Westminster CA, USA
2417. Hong Lam, Seatle, WA, USA
2418. Toan Huynh - Texas support, Dallas, Texas, USA
2419. Nguyen Hung, Whitehall, PA. USA
2420. Nguyễn Phi Hoàng, New Jersey, NJ, USA
2421. Đỗ Trọng Kỳ - Buôn bán, Charlotte, NC, USA
2422. Đỗ Lê Tỉnh - Buôn bán, Charlotte, NC, USA
2423. Nguyễn Quốc Hoàng - Học sinh, Hải phòng
2424. Hà Diên Thạch, Toronto, Canada
2425. Nguyễn Nhật Anh, 70372 Stuttgart, Germany
2426. Trần Ngọc Tú - Nghề nghiệp tự do, p.Đakao, q.1, Sài Gòn
2427. Nguyễn Văn Nhất - Kỹ sư Hóa, Tp Bắc Ninh
2428. Gs. Ts. Kiều Tiến Dũng, Melbourne, Australia
2429. Nguyễn Kỳ Hiếu, Sugar Land, Texas, USA
2430. Ngô Phú - Kỹ sư, Fremont, California, USA
2431. Nguyễn Trường Hưng, Lockwood Grove Thomastown, Victoria, Australia
2432. Trần Minh Ngọc - Công nhân Siemens, Regensburg, CHLB Đức
2433. Nguyễn Chì Lô, Holmes Beach, Florida, USA
2434. Nguyễn Triệu, Sài Gòn
2435. Cao Văn Đỉnh - Cử nhân luật, Sài Gòn
2436. Long Nguyen, Cypress TX , USA
2437. Hai Duong, Vancouver, Canada
2438. Nguyễn Xuân, San Diego, California, USA
2439. Phạm Văn Minh, Châu Phong, Liên Hà - Đông Anh, Hà Nội
2440. Lê Công Minh - Kỹ sư Công chánh (nghỉ hưu), Sài Gòn
2441. Tien Vu, Tustin, California, USA
2442. Phạm Ngọc Trường, Tours, France
2443. Nguyễn Thành Danh, Ottawa, Canada
2444. Trần Quốc Thuận - Công nhân về hưu, Via Carranza, Camarillo, CA 93012, USA
2445. Barbara Le Nguyen - Sinh viên Harvard Cambridge, Ma 02138, USA
2446. Thong Le, Sugar Land TX, USA
2447. Lê Văn Oánh - Kỹ sư xây dựng, Hà Nội
2448. Bùi Đăng Thuấn - Kỹ sư, Sài Gòn
2449. Bao Nguyen, Evanston Drive, Poway, CA, USA
2450. Nguyễn Hùng, San Diego, California, USA
2451. Trần Hữu Lực, - Kỹ sư chuyên nghành điện tử, Sài Gòn
2452. Phạm Dũng, Calgary, Canada
2453. Lê Trọng Nghĩa - Nail tech, Essexville, Michigan, USA
2454. Lê Kim Vang - Nail tech, Essexville, Michigan, USA
2455. Lê Tracy Nhi - Student, Essexville, Michigan, USA
2456. Lê Kelly Chi - Student, Essexville, Michigan, USA
2457. Trần Văn Thức - Hưu trí, Sydney, Australia
2458. Mathew Nguyen, Portland, USA
2459. Cuong P Nguyen - Civil Engineer, Madison, USA
2460. Trần Quốc Bảo - Lực lượng Cứu Quốc, California, Hoa Kỳ
2461. Liên Phan, San Jose, California, USA
2462. Nguyễn Thế Dũng, Hưng Yên
2463. Lê Diễm Chi Huệ - Giáo viên trung học, Grand Prairie, TX 75054, USA
2464. Đào Dân, Santa Ana California, USA
2465. Trần Phú Thiên - Kỹ sư điện toán, Hawaii, USA
2466. Nguyễn Đức Cường, Padstow, NSW, Australia
2467. Vũ Hợp, San Jose, California, USA
2468. Michael Do - Kỹ sư, North Wilmington, DE 19810, USA
2469. Blogger Trần An Lộc, Melbourne, Australia
2470. Hà Dương Tường - Nguyên giáo sư đại học, Compiègne, Pháp
2471. Nguyễn Anh Quân, Giáo viên, Sài Gòn, hiện đang du học tại Manila, Philippine
2472. Anna Phạm Minh - Sinh viên, Rosendahler, Gevelsberg, CHLB Đức
2473. Vũ Trọng Tín - Thợ cơ khí ô tô, Mladá Boleslav, Cộng hòa Czech
2474. Trần Thanh Tùng, Nha Trang
2475. Vũ Thị Nhuận, Tokyo, Nhật Bản
2476. Viet Nguyen, Weismain - Oberfranken, Bayern, Deutschland
2477. Huan Tran, Bellingham, WA 98225, USA
2478. Nguyễn Tấn Lạc - Giáo Sư, Garden Grove, California, USA
2479. Trần Thị Xuân - Nguyên công chức thành phố, Montreal, Canada
2480. Võ Nhựt Tân, Huntington Beach, CA, USA
2481. Đặng Văn Ngoãng - Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, An Giang
2482. Nguyen Minh Dang - Kỹ sư máy tính, CMT8, Sài Gòn
2483. Andrea Phạm Minh - Sinh viên, Aristostelesteig, Berlin, CHLB Đức
2484. Trần Hoàng Thi, Nha Trang
2485. Nguyễn Vĩnh, San Jose, CA, USA
2486. Bryant Tran, Boston, Massachusetts, USA
2487. Mai Đình Thi - Ký giả, Sydney, Australia
2488. Lan Pham, Vancouver, Canada
2489. Trần Hữu Nhân Vi - Software Engineer Garden Grove, CA, USA
2490. Thu Ngoc Tran, Queensland, Australia
2491. Trần Giang Đô, Moss, Norway
2492. Nguyễn Phong, Cabramatta, Sydney, AustraliaAustralia
2493. Nguyễn Long Việt - PHD Candidate, Harvard Law School, Boston, MA, USA
2494. Võ Đình, Philadelphia, PA, USA
2495. Lê Quang Trung, Melbourne, Australia
2496. Trương Thanh Vân, Nha Trang
2497. Nguyễn Thảo Hương, Munich, Germany
2498. Nguyễn Bích Liêu (Pomegranate - Phát thanh viên Radio Hồn Việt, Sydney, Australia
2499. Trương V. Thành - Kỹ sư, Glen Ellyn, IL 60137, USA
2500. An Võ - University student, Fountain Valley CA 92708, USA

2501. Phạm Toàn - Nhà giáo, Hà Nội
2502. Nguyễn Thanh Giang - Tiến sỹ Địa Vật lý, Hà Nội
2503. Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo-cựu chiến binh, Thanh Xuân, Hà Nội
2504. Vũ Hóa, - Cựu chiến binh, Ba Đình, Hà Nội
2505. Đặng Văn Âu, bút hiệu Bằng Phong, Westminster, California, USA
2506. Nguyễn Mậu Hiệp - Bút hiệu Ông Bút, Atlanta, Georgia, USA
2507. Trí Tài - Nhân viên phần mềm, Sài Gòn
2508. Trần Phong Thái - Facebook: tpthai, đường Lê Văn Sỹ, Q. 3, Sài Gòn
2509. Nguyễn Duy Tú - Kỹ sư Điện, Vũ Thư, Thái Bình
2510. Trần Lý Huỳnh - Kỹ sư công tác tại Hà Tĩnh
2511. Tôn Thất Thành - Biên tập viên, Lương Như Học, Q5, Sài Gòn
2512. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Nghiên cứu, CNRS và Đại học Paris 6, Pháp
2513. Phạm Minh Nhật - Kỹ Sư, Sài Gòn
2514. Phạm Tấn Phước, Tân Châu, Tây Ninh
2515. Văn Ngọc Tâm - Cán bộ hưu trí, 30 tuổi đàn, đã bỏ đảng, Trần Não, Q. 2, Sài Gòn
2516. Quách Thanh Xuyên, Sài Gòn
2517. Vũ Anh Tú - Học sinh lớp 12. Hà Đông, Hà Nội
2518. Nguyễn Hoàng Ngọc Thiệt, Bà Rịa-Vũng Tàu
2519. Pham Thanh Tâm - Chuyên viên điện toán, Paris, France
2520. Nguyễn An Hải, trưởng Phòng/Cục CNTT, Ba Đình, Hà Nội
2521. Nguyễn Quang Vinh, Kỹ sư điện tử, đảng viên, cán bộ Bộ Quốc phòng, Đội Cấn, Hà Nội
2522. Ts Lê Kim-Song, Đại Học Murdoch, Western Australia
2523. Nguyễn Xuân Trường, Thủ Đức, Sài Gòn
2524. Nguyễn Đức Khang - Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
2525. Nguyễn Thanh Hùng, Bình Thạnh, Sài Gòn
2526. Nguyễn Trâm Vi, Bình Thạnh, Sài Gòn
2527. Nguyễn Bảo Nghi, Bình Thạnh, Sài Gòn
2528. Nguyễn Gia Nghi, Bình Thạnh, Sài Gòn
2529. Vũ Văn Thế, Giáo viên THCS, Nam Định
2530. BS. Bao Tien, Los Angles, California, USA
2531. Nguyễn Kim, Bình Định
2532. Allen Nguyen, Orange County, California, USA
2533. Hoàng Trọng Lương, Phoenix, Arizona, USA
2534. Trần Giác, wa shi zu 712-34, Japan
2535. Truong Viet Ty - Lao động tự do, Thừa Thiên Huế
2536. Nguyen Chi Thanh, Sài Gòn
2537. Nguyễn Ngọc Hội, Hòa Tân - TP Cà Mau - Cà Mau
2538. Hải Cao, Sacramento, CA 95829, USA
2539. Nguyen Allen, Orange, CA, USA
2540. Mai Quang Huy, Kỹ sư CNTT, Q8, Sài Gòn
2541. Nguyên Danh, Fort Collins, Colorado, USA
2542. Nguyễn Đình Tâm, Gò Vấp, Sài Gòn
2543. Đặng Kong - Bảo hiểm, S. Weller St., Seattle, WA, USA
2544. Dang Viet Cung, Sài Gòn
2545. Van Duong, Bayern, Germany
2546. Trần Ngọc Anh - Thạc sĩ giáo dục, Milton, MA 02186, USA
2547. Phạm Văn Nhân, Yangsan, Busan, Hàn Quốc
2548. Nguyễn Kim Bình, Mississauga, Canada
2549. Nhon Nguyen, Melbourne, Australia
2550. Nguyễn Mạnh Hùng, Sydney, Australia
2551. Phan Đạt - Chủ tiệm nail, Beverly Hills, Florida, USA
2552. Hien Le, Woolloomooloo NSW, AustraliaAustralia
2553. Nguyễn Duy Vinh, Ottawa, Ontario, Canada
2554. Đỗ Bình, Cardiovascular Technican, LAC-USC Medical Center, LA, CA, USA
2555. Nga Nguyen, Fort Collins, Colorado, USA
2556. Viet Trinh, DDS (Nha Khoa), California, USA
2557. Phan Rick - Kỹ sư Hoá, Calgary, Alberta, Canada
2558. Lê Tuấn - Medical Scientist, Brisbane, Australia
2559. Nguyễn Văn Nam, Calgary, Alberta - Canada
2560. Nguyễn Quí, Henderson, Nevada, USA
2561. Nguyễn Nhơn, Melbourne, Australia
2562. Nguyễn Thanh Hải - Beautician, San Diego, CA, USA
2563. Nguyen Nam, San Jose, California, USA
2564. Trần Hải - Aerospace Development Technician, San Diego, CA, USA
2565. Lê Hữu Giàu - Kỹ Sư Cơ Khí, Melbourne, Australia
2566. Emmy Nguyen - Accountant, Toronto, Canada
2567. Dinh Duong - Technician, Port Arthur, TX, USA
2568. Đinh Thị Mùi, Portland, Oregon, USA
2569. Trương Minh Quân, Westminster, CA, USA
2570. BS Vinh Chanh, Mission Viejo, CA, USA
2571. Nguyễn Diệp, Lewisville, NC, USA
2572. Nguyễn Văn Dũng - Hưu trí, Sư Vạn Hạnh, F9, Q5, Sài Gòn
2573. Lê Khánh Hùng, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
2574. Nguyễn Hồ Ái Thanh, Sài GònGòn
2575. Nguyễn Duy Thanh - Annie Thanh, Sài Gòn
2576. Nguyễn Công Ngữ, Bà Rịa -Vũng Tàu
2577. Nguyễn Văn Thắng, Viet Hung, Long Biên, Hà Nội
2578. Lê Hồng Phúc, Sài Gòn
2579. Đỗ Tiến Trung, Hải Phòng
2580. Trịnh Văn Bình - Sinh viên, Giao Thuỷ, Nam Định
2581. Nguyễn Quang Vinh, Sài Gòn
2582. Trần Phước Lộc - Kỹ sư, Sài Gòn
2583. Trần Hiện, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
2584. Huỳnh Thị Hồng, Tam Kỳ, Quảng Nam
2585. Đỗ Văn Bắc - Kỹ sư điện, Tỉnh Shizuoka, Japan
2586. Đình Tuấn, Quận 10, Sài Gòn
2587. Nguyễn Hùng Thế - Mod Forum Tuổi Hạc, San Diego, CA, USA
2588. Lê Minh Quân - Graphic Designer, West Palm Beach, Florida, USA
2589. Danh Nguyen, Fort Collins, Colorado, USA
2590. Nguyễn Thị Mỹ, Melbourne, AustraliaAustralia
2591. Lê Thị Bạch Mai, Henderson, Nevada, USA
2592. Nguyễn Minh, Brentwood, CA, USA
2593. Nguyễn Ánh Tuyết, Brentwood, CA, USA
2594. Van Nguyen, Santa Ana, CA 92704, USA
2595. NhaTran, Toronto, Canada
2596. Nguyễn Hồng Liên - Travel & Touris, Sacramento, California, USA
2597. Nguyễn Thanh Tòng - Attoney at law, Sacramento, California, USA
2598. Nguyễn Hoàng Quý - Insurance services, Sacramento, California, USA
2599. Nguyễn Trọng Đạt - Bookkeeping, Sacramento, California, USA
2600. Nguyen Quoc Trung, Lincoln Ave, Alameda, California, USA

2601. Hoàng Thuý Vân, Berlin, Germany
2602. Nguyễn Vũ Mỹ Dzung, FortWorth, TX, USA
2603. Lê Hùng, Oakland, CA, USA
2604. Trần Kim Đức, San Diego, California, USA
2605. Hien Hoang, Santa Clara, California, USA
2606. Phạm Đình Dương, Fairfield, NSW, Australia
2607. Hoàng Minh Hùng, Fairfield Heights NSW, Australia
2608. Trần Thuận Phương Châu -Nội trợ, Fairfield Heights NSW, Australia
2609. Hoàng Tiến Khải - Học sinh trung học, Fairfield Heights NSW, Australia
2610. Nguyễn Khánh Toàn, Kỹ Sư CNTH, Đài truyền hình Tây Đức WDR, Cologne, Germany
2611. Lê Châu Tuấn, Calgary AB, Canada
2612. Trần Thanh Ngọc, Calgary AB, Canada
2613. Nguyễn Stephen, Chicago, IL, USA
2614. Thomas Phạm, Charlotte, North Carolina, USA
2615. Van Bình Đỗ - Nickname: MaiPhương Paris, Paris, France
2616. Nguyễn Ngọc Thạch, Plano, Texas, USA
2617. Harry Nguyen, Milpitas, CA, USA
2618. Phạm Minh Huyên, Santa Ana, California, USA
2619. Mark Do - Real Estate Investor, Toronto, Canada
2620. Anna Chu, Bonnyrigg Heights, Sydney, Australia
2621. Nguyễn Quyền - Công dân Việt - München, Cộng hòa liên bang Đức
2622. Lê Đức Xuân Vũ, South Carolina, USA
2623. Nguyễn Sơn, Toronto, Canada
2624. Tang Tu - Thợ may, GA, USA
2625. Nguyen Vu - Thợ phu, GA, USA
2626. Nguyen Thy - Thông dịch, GA, USA
2627. An Dang, Arlington, TX, USA
2628. Ton Dang - Cựu quân nhân Sư đoàn 9 và 23, Worcester, MA, USA
2629. Phạm Minh Huyên, Santa Ana, California, USA
2630. Nguyễn Thành Thái - Công nhân, Acornm Sinking Spring, PA, USA
2631. Nguyễn Châu, Kỹ sư, Palm Bay, Florida, USA
2632. Nguyễn Thị Ánh Hồng, Forest Hill 3131, Australia
2633. Nguyễn Phương Ý -Thiết Kế Kiến Trúc, San Antonio, Texas, USA
2634. Queta Bui, Seal Beach, CA 90740, USA
2635. Nguyen Van Vinh, Winnipeg Manitoba, Canada
2636. Trần Mạnh Tuấn - Công nhân, Paris, Pháp
2637. Hoàng Thị Mai, Windsor, Ontario, Canada
2638. Tommy Ho, Ontario, Canada
2639. Kathy Tu, Ontario, Canada
2640. Tri Ho, Ontario, Canada
2641. Michael Ho, Ontario, Canada
2642. Võ Đại Hùng, Sachse, Texas, USA
2643. Nguyễn Q. Minh, Georgia, USA
2644. Nguyễn Thành Đô - Sinh viên Coastline College, Stanton, CA, USA
2645. Le Quang - Retired, Phoenix, AZ, USA
2646. Trần Đình Liệu - Thủy-thủ già xa quê hương, Westminster, CA, USA
2647. Le Quoc Huy - Customer Service Trainer, Phoenix, AZ, USA
2648. Le Quach Sandra K-8 Teacher, Phoenix, AZ, USA
2649. Hai Do, Loveland, Colorado, 80538 , USA
2650. Phạm Thế Vinh, Fort Smith, Arkansas, USA
2651. Phú Nguyễn, Engineer, Portland, Oregon, USA
2652. Cường Đỗ, Quincy, Masachusetts, USA
2653. Nguyễn Hậu, San Jose, CA, USA
2654. Kim Trần, San Jose, CA, USA
2655. Trần Trụ, San Jose, CA, USA
2656. Nguyễn Thiêm, San Jose, CA, USA
2657. Zip Nguyen, Melbourne, Australia
2658. Beth Nguyen, Melbourne, Australia
2659. Quynh Le - Engineer, Sydney, Australia
2660. Khiem Si Nguyen, Engineer, Melbourne, Australia
2661. Lien Minh Nguyen - Engineer, Sydney, Australia
2662. Phung Le - Doctor, Sydney, Australia
2663. Akira Nguyen - Doctor, Sydney, Australia
2664. Andre Nguyen, Doctor, Sydney, Australia
2665. Thái Nguyễn, San Jose, CA 95111, USA
2666. Nguyễn Kim Sơn, Juelich, NRW, CHLB Đức
2667. Nguyễn Văn Phước, Oviedo, Florida, USA
2668. Lê Anh Dũng, Crebs Ave, Reseda, CA, USA
2669. Lê Mai Lâm - Kinh doanh, Zbrslav, Rosice, Czech
2670. Nguyễn Trung Ngôn, Charlotte, NC 28110, USA
2671. Hannah Tran - Kỹ sư, Washington, USA
2672. Lê Hùng, San Jose, CA, USA
2673. Nguyễn Hiền Nhân, Lethbirdge Alberta, Canada
2674. Danh Ho, Melbourne, Australia
2675. Pham Huy Chinh, Fountain Valley, CA, USA
2676. Jimmy Tran - Kỹ sư, Sunnyvale California, USA
2677. Chu Vũ Ánh, Hamburg, Đức
2678. Nguyễn Quang Minh, Sandnes, Norway
2679. Nguyen Trong Tai, Malrboro, NJ 07726, USA
2680. Kim Nguyen, Odd Bridge, NJ, USA
2681. Thu Do, Marlboro, NJ07726, USA
2682. Pham Tong, Garden Grove, California, USA
2683. Phạm thế Vinh, Canberra, Australia
2684. Phạm thu Hông, Canberra, Australia
2685. Phạm Huyền Linh, Canberra, Australia
2686. Phạm Đức Minh, Canberra, Australiia
2687. Phạm Tuấn Anh, Canberra, Australia
2688. Phạm Viễn Du, Canberra, Australia
2689. Phạm Thiên Ân, Canberra, Australia
2690. Phạm Thiên Lộc, Canberra, Australia
2691. Phan thị Mỹ Hồng, San Jose, California, USA
2692. Nguyễn Lập, Nashville, TN, USA
2693. Frank Le, Westminster, CA, USA
2694. Nguyễn Thanh Phong - Xây Dựng, Mississauga - ON, Canada
2695. Yvonne Le, Westminster, CA, USA
2696. Kim Hồ, Sydney, Australia
2697. Cardin Tan Tran - Nghề tự do, Chicago, IL, USA
2698. Vũ Văn Nghĩa, KTDN building design, Canberram Australia
2699. Thanh Dang, Santa Ana, California, USA
2700. Nguyễn Trường Hưng, Melbourne, Victoria, Australia

2701. Phuong Dang, Portland, Oregon, USA
2702. Lê Nam Cảnh - Công nhân, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
2703. Nguyễn Văn Thịnh - Nông dân, ngoại thành Sài Gòn
2704. Trương Truyền, Bình Thạnh, Sài Gòn
2705. Diep Vo, retired, Fountain Valley, CA 92708, USA
2706. Tina Dam, Edward st, Brockton, MA 02302, USA
2707. Đỗ Minh Quân - Công nhân, CHLB Đức
2708. Nguyễn Văn Liếu - Kỹ sư Công chánh, Fremont, California, USA
2709. Nhạn Nguyễn - Hưu trí, Sydney, Australia
2710. Trần Anh Dũng, Sangerhausen, CHLB Đức
2711. Duc Nguyen - Compliance Engineer, Pleasanton, CA, USA
2712. Huấn Đinh, Cedar Park, Texas, USA
2713. Nguyễn Hiển, Brooklyn, New York, USA
2714. Trương Văn Lộc, Springvale - Vic 3171, Australia
2715. Đinh Công Tráng - Giám đốc công ty HK TRYGG BIL AS., Na Uy
2716. Nguyễn Thuận, San Diego, California, USA
2717. Chi Lam - StudentStudent, Sandy Street, London, ON, Canada
2718. Dao Pham - Production worker, Sandy Street, London, ON, Canada
2719. Ashley Pham, Student, Sandy Street, London, ON, Canada
2720. Matthew Pham - Student, Sandy Street, London, ON, Canada
2721. Hoai Lam, về hưu, Huron Street, London, ON, Canada
2722. Van Huynh, về hưu, Huron Street, London, ON, Canada
2723. Haphuong Nguyen, Oklahoma City, Ok, USA
2724. Loan Vo, Stanton, California, USA
2725. Nguyễn Kim Khánh, Wichita, Kansas, USA
2726. Nguyễn Hiền Trung, Wichita, Kansas, USA
2727. Nguyễn Kim Sâm, Wichita, Kansas, USA
2728. Nguyễn Công Hóa, Wichita, Kansas, USA
2729. Nguyễn Hiền Hạnh, Wichita, Kansas, USA
2730. Nguyễn Công Bảo, Wichita, Kansas, USA
2731. Trần Văn Hòang, Wichita, Kansas, USA
2732. Trần Hòang Ân, Wichita, Kansas, USA
2733. Trần Hòang Anh, Wichita, Kansas, USA
2734. Mã Văn Dư, Wichita, Kansas, USA
2735. Ngô Thị Đa, Wichita, Kansas, USA
2736. Ngô Thị Đóa, Wichita, Kansas, USA
2737. Ngô Quang Thậm, Wichita, Kansas, USA
2738. Ngô Quang Cường, Wichita, Kansas, USA
2739. Nguyễn Hòe, Sunburst Dr. San Jose, CA 95111, USA
2740. Luong Ta - Manager, Cypress, CA, USA
2741. Nguyen Hải, Sydney, Australia
2742. Trần Thi Tuyết Hằng, Sydney, Australia
2743. Nguyễn Thu-Hà, Sydney, Australia
2744. Trần Quốc Hải, San Diego, CA, USA
2745. Khac Tri - Hưu trí, Vancouver, Canada
2746. Nguyễn Lạc Hồng, Dallas, TX, USA
2747. Hoàng Đình Dự, Snohomish, WA, USA
2748. Tran Van Thanh - Cựu quân nhân QLVNCH, Montreal, Canada
2749. Cong Hung Nguyen, Hamburg, Germany
2750. Trương Văn Hạnh - Hưu trí, Evry, France
2751. Nguyễn Thị Kim, Melbourne, Australia
2752. Nguyễn Triều Lĩnh, Balfour Dr., San Jose CA, USA
2753. Trần Đình Trọng - Doanh nhân, Edmonton, Alberta, Canada
2754. Dinh Hung, Manteca, Ca 95337, USA
2755. Nguyen Ha, 1. Maje 6420, Vseítín, Cộng hoà Sec
2756. Ngô Đức Hải - Radio Frequency Electronic technician, Buena Park CA, USA
2757. Nguyễn T. Thái, CPA, Morgan Hill, CA, USA
2758. Hồ Đình Nam, Cựu Sĩ quan QLVNCH, London, UK
2759. Võ Minh Nghiêm, Portland, OR, USA
2760. Phạm Đình Đức, Vancouver, BC, Canada
2761. Hung Lu, Orange County, CA, USA
2762. Tạ Dzu, Santa Ana, CA 92702, USA
2763. Võ Bá Loan, Staton, California, USA
2764. Nguyễn Xuân Anh - Kỹ sư, Fremont, California, USA
2765. Tim Nguyễn - Công nhân điên tử, San José, California, USA
2766. Nguyễn Ngọc Thìn, Mainz, Germany
2767. Kathy Le, Melbourne, Australia
2768. Kitty Le, Melbourne, Australia
2769. Kevin Le, Melbourne, Australia
2770. Kristopher Le, Melbourne, Australia
2771. Lê Phương Các, Melbourne, Australia
2772. Lê Thị Nhơn, Melbourne, Australia
2773. Phạm Thu Thủy, Melbourne, Australia
2774. Tyson Trần, Melbourne, Australia
2775. Nick Trần, Melbourne, Australia
2776. Vy Trần, Melbourne, Australia
2777. Huỳnh Kim-Giám, M.D., California, USA
2778. Lê Vạn Sự, San Jose, California, USA
2779. Tôn Thất Diên - Giáo sư hưu trí, California, USA
2780. Vũ Thất, Gaithersburg, Maryland, USA
2781. Jimmmy Du, Vancouver, British Columbia, Canada
2782. Phù Cơ Lộc, Sydney, Australia
2783. Be Minh Duc, Waterloo, Ontario, Canada
2784. Trần Thanh Vân - Mục sư, W. Tidell Rd, Houston, TX 77040, USA
2785. Đỗ Huỳnh Anh, Nagoya, Japan
2786. Nga Nguyen, Seattle, Washington, USA
2787. Hồ Văn Trân, Houston, TX, USA
2788. Trương Đức Tuấn - Technician, Concord, CA, USA
2789. Albert Dieu - Canadian Mathematics Champion, Toronto, Canada
2790. Nguyễn Bích Hà, 6420 1.maije Vsetín, Cộng hoà Czech
2791. Trần Thị Hồng, Ottawa, Canada
2792. Tạ Chí, Buena Park, California, USA
2793. Phan Thanh Bình, Massachusetts, USA
2794. Khang Tran, Hillsboro, OR 97214, USA
2795. Đăng Văn Vân, Toronto, Canada
2796. Nguyen Gia Bao, Electrical Engineer, Honolulu, Hawaii, USA
2797. Nguyễn Gia Bảo, Electrical Engineer, Honolulu, Hawaii, USA
2798. Thái Phiên,Boston, Massachusetts, USA
2799. Trương Quang Thái - Kỹ sư Toán-Tin học, Jalan Novena, Singapore, tạm trú Phùng Chí Kiên, Hà Nội
2800. Hoàng Quốc Khánh - facebook: Cuộc Sống Tươi Đẹp, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do.html#.UTLg9fnIrIU

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:29, 03/03/2013 - mã số 80681

1801. Đỗ Thành Nhân, MBA, Quảng Ngãi.
1802. Đặng Nguyễn Hồng Châu, Nürnberg – Bayern, Đức
1803. Trần Ngọc Phước, Ontario, Canada
1804. Tam Pham, MSW, Sacramento, California, USA
1805. Đặng Thanh Vũ, Doanh nhân, Q.7, Sài Gòn
1806. Nguyễn Đắc Vinh, Thành viên Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Melbourne, Australia
1807. Tran Thanh Nguyen, Sydney, Australia
1808. Nguyễn Hữu Thảo, Buôn Mê Thuột
1809. Trần Quốc Ái, Quận 2, Sài Gòn
1810. Lương Quốc Chinh, Kinh doanh, Cộng hòa Czech
1811. Võ Hữu Lễ, Sinh viên, Sài Gòn
1812. Nguyen Truong Que Huong, Facebook Huong Truong, Santa Anna, CA, USA
1813. Lê Công Danh, Vancouver, Canada
1814. Nguyễn Thượng Thành, Hà Nội
1815. Phạm Ngọc Cường, Neuburg, Đức
1816. Trịnh Minh Hiếu, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh Hóa
1817. Nguyễn Lưu, Los Angeles, California, USA
1818. Nguyen Hien Vi, Budapest, Hungary
1819. Trần Việt Hà, Kế toán viên, Hà Nội
1820. Nguyễn Văn Lành, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Sài Gòn
1821. Phi Ngọc Thanh, Kỹ sư, Adelaide, Australia
1822. Vanessa Tran, Sinh viên, Adelaide, Australia
1823. Chau Tran, Sinh vien Adelaide, Australia
1824. Facebooker, Bác sĩ Nguyễn Mỹ Trung, California, USA
1825. Nguyễn Việt Trúc, Dallas, Texas, USA
1826. Thái Trương, ASSA Production Manager, Chandler, Arizona, USA
1827. Andy Diep, Los Angeles, California, USA
1828. Đỗ Minh Thư, Quận 2, Sài Gòn
1829. Đỗ Quỳnh Nhi, Quận 2, Sài Gòn
1830. Huỳnh Ngọc Phú, Portland, Oregon, USA
1831. Võ Duy Phương, Ansan, Kyongkido, Hàn Quốc
1832. Hang Nguyen, Minnesota, USA
1833. Hoàng Thế Nhân, Doanh nhân, Pakse, Champasak, Lào
1834. Susane Yen Nguyen, Berkeley, California., USA
1835. Emily Dang, Georgetown, Texas, USA
1836. Diệp Bùi, Georgetown, Texas, USA
1837. Nguyễn Thanh Quang, Sydney, Australia

1838. Hoa Le, San Diego, CA, USA
1839. Nguyễn Hữu Trí, Giáo viên, Biên Hòa
1840. Hoa Le, Louisville, Kentucky, USA
1841. Nguyen Thu Hiên, Ile de France, Pháp
1842. Nguyễn Minh Hùng, Erlangen, Đức
1843. Huỳnh Ngọc Minh, Victoria 3033, Australia
1844. Nguyễn Lương Năng, Victoria 3011, Australia
1845. Nguyễn Ngọc Diệp, Victoria 3033, Australia
1846. Nguyễn Văn Trung, Nông dân, Bắc Ninh
1847. Trần Thị Hồng Lợt, Bình Trị Đông, Bình Tân, Sài Gòn
1848. Vũ Ngọc Thọ, Tây Úc, Úc Châu
1849. Vũ Anh Tuấn, Tân Bình, Sài Gòn
1850. Hoàng Minh Quân, Sinh viên, Massey University, Palmerston North, New Zealand
1851. Khương Thanh, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội
1852. Phạm Đình Trọng, Chuyên viên tin học, Canberra, Australia
1853. Hồ Hiếu, Giáo viên Pháp văn, Cựu đảng viên đảng Cộng sản, Sài Gòn
1854. Tsuyoshi Nguyễn, Kanagawa, Nhật Bản
1856. Ngoc Khanh Le, Sydney, Australia
1857. Trần Văn Đang, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam
1859. Trần Viết Tôn, Bác sĩ, Stuttgart, Đức
1860. Nguyễn Thị Thu Trang, Facebook Nguoi Dayto Vodung, Quận 12, Sài Gòn
1861. Linh mục Đaminh Phạm Xuân Đào, Pháp
1862. Phan Phúc Hưng, Dược sĩ, Thạnh Lộc, Quận 12, Sài Gòn
1863. Trịnh Việt Anh, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
1864. Nguyễn Hữu Khiêm, Tiên Du, Bắc Ninh
1865. Đào Nhật Quang, Doanh nhân, Kharkiv, Ucraine
1868. Do Van Tho, Sydney, Australia
1869. Le Thi Vang, Sydney, Australia
1870. Blogger Bà Đầm Xòe, Phạm Thành, Hà Nội
1871. Nguyễn Văn Đạo, An Giang
1872. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Tân Bình, Sài Gòn
1873. Lê Bá Khoa, Edmonton, Alberta, Canada
1874. Phan Thị Nhi, Kinh doanh, Tân Phú, Sài Gòn
1875. Nguyễn Văn Túc, Cựu tù nhân lương tâm, Thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, Đông Hưng, Thái Bình
1876. Võ Xuân Mai, Bussy-st-Georges, Pháp
1877. Võ Xuân Huy, Bussy-st-Georges, Pháp
1878. Võ Nguyệt Thu, Bussy-st-Georges, Pháp
1879. Nguyễn Minh Hùng, Erlangen, Đức
1880.Truong Nguyen, Canton, Michigan 48187, USA
1881. Trần Kiều Hưng, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn
1882. Võ Tánh, Quận 3, Sài Gòn
1883. Dung Tran, Chicago, Illinois, USA
1884. Bùi Văn Học, Munchen, Đức
1885. Đỗ Khắc Hà, Doanh nhân, Hà Nội
1886. Hà Thị Thu Hương, Nhân viên tài chính, Bruxelles, Bỉ
1887. Phạm Thị Rinh, Bình An, Quận 2, Sài Gòn
1888. Maria Bui, Sydney, Australia
1889. Nguyễn Văn Thanh, Châu Thành, Bến Tre
1890. Phạm Hoàng Việt, Châu Thành, Bến Tre
1891. Trần Minh Hoàng, Blogger Hoàng Hạc Úc Châu, Melbourne, Australia
1892. Lê Song Đạt, Kỹ sư, Paris, Pháp
1893. Phạm Văn Cương, Bình Thạnh, Sài Gòn
1894. Nguyễn Văn Lễ, Giáo viên nghỉ hưu, Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang
1895. Hà Văn Vinh, Giáo viên nghỉ hưu, Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang
1896.Nguyễn Văn Đạo, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
1897. Nguyễn Quốc Doanh, Cựu chiến binh, Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang
1898. Tô Đình Đài, Texas, USA
1899. Nguyễn Thị Hồng Minh, Họa sĩ, Hà Nội
1900. Đào Diễm Trân, Quận 3, Sài Gòn

1901. Lê Long, Kỹ sư, Virginia, USA
1902. Cindy Nguyễn, Berlin, Đức
1903. Lệ Thu Nguyễn, Berlin, Đức
1904. Tony Vinh Nguyen, Berlin, Đức
1905. Hoàng Quân Nguyễn, Berlin, Đức
1906. Trần Thị Thanh Tâm, Warsaw, Ba Lan
1907. Đoàn Xuân Kiên, Nguyên Chủ nhiệm E-Thông Luận, Luân Đôn, Anh
1908. Nathan Le, Fountain Valley, California, USA
1909. Trang Doan, Canley Vale, Sydney, Australia
1910. Hoàng Cao Nhân, Cử nhân tin học, Sài Gòn
1911. Nguyễn Đức Minh, Sinh viên, Hà Nội
1912. Đặng Thị Hương, Hưu trí, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
1913. Lâm Mạnh, Họa sĩ, Long Biên, Hà Nội
1914. Nguyễn Thế Phong, Đại Sứ Nhân Dân Úc Đại Lợi, Melbourne, Australia
1915. Thuy Tran, St Albans, VIC 3021, Australia
1916. Hồ Đại Hiệp, Sài Gòn
1917. Le Thu Vu, Windsor, Ontario, Canada
1918. Chinh Vu, Bachelor’s Medical Science, Western University, Canada
1919. Lê Công Trí, Giáo viên, Quận 8, Sài Gòn
1920. Vu Quang Dung, Melbourner, Victoria, Australia
1921. Nguyễn Thị Phương Thảo, Melbourne, Victoria, Australia
1922. Trần Văn Nuôi, Quận 10, Sài Gòn
1923. Nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa, Grimsby, Ontario, Canada
1924. Nguyễn Phúc Tho, Paris, Pháp
1925. Ngô Quốc Dũng, Kỹ sư, Marseille, Pháp
1926. Thanh Châu, Marseille, Pháp
1927. Ngô Quốc Duy, Thạc sĩ, Paris, Pháp
1928. Ngô Lionel, Kỹ sư, Paris, Pháp
1929. Ngô Victor, Kỹ sư, Paris, Pháp
1930. Trần Thị Ca Dao, Quận 5, Sài Gòn
1931. Đàm Ngọc Liễn, Tôn Đản, Đà Nẵng
1932. Phạm Minh Huệ, Kỹ sư Hóa, Kamen, Đức
1933. Vũ Minh Phong, Nghệ An
1934. Nguyễn Thị Hải Yến, Tiến sĩ Sinh thái môi trường, Neumart, Bavaria, Đức
1935. Khanh Mai, Hawaii, USA
1936. Phùng Thế Ngọc, Nhân viên văn phòng, Hà Nội
1937. Võ Văn Chánh, Tiền Giang
1938. Trần Hải Yến, Giảng viên, Tư vấn độc lập, Hà Nội
1939. Lan Pham, Odense, Đan Mạch
1940. Lê Mạnh Cần, Cầu Giấy, Hà Nội
1941. Nguyễn Lan Anh, Mỹ Trọng, Mỹ Xá, Nam Định
1942. Lý Hoài Hương, Đại học Standford, California, USA
1943. Lê Thái Học, Giáo viên, Hà Nội
1944. Nguyễn Thành Tuân, Tân Lộc, Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Bình
1945. Lê Minh Sơn, Cựu quân nhân, Trảng Bàng, Tây Ninh
1946. Huan Trinh, Kỹ sư, Fremont, CA, USA
1947. Trần Chiến, Bác sĩ, Sài Gòn
1948. Nguyễn Ngọc Sơn, Cựu chiến binh, Quận 1, Sài Gòn
1949. Ts Nguyễn Thạch Cương, Hà Nội
1950. Võ Đình Tuấn, Melbourne, Victoria, Australia
1951. Lê Võ Tâm, Melbourne, Victoria, Australia
1952. Lê Võ Toàn, Melbourne, Victoria, Australia
1953. Tôn Thất Quỳnh, Quận 12, Sài Gòn
1954. Nguyễn Tường Mẫn, Kỹ sư, Sài Gòn
1955. Nguyễn Văn Thành, Kinh doanh, Nha Trang, Khánh Hòa
1956. Vũ Công Đoàn, Kiến trúc sư, Hà Nội
1957. Phạm Đình Tuấn, Touloue, Pháp
1958. Facebooker Lê Phan, Đống Đa, Hà Nội
1959. Lý Thanh Yên, Bác sĩ, Lowell General Hospital, MA, USA
1960. Trần Thị Kim Xuân, Norcross, GA 30093, USA
1961. Nguyễn Ngọc Kim Tuyến, Bác sĩ, Durham, NC 27713, USA
1962. Huỳnh Hữu Tài, Bolingbrool, IL 60490, USA

1963. Nguyễn Ngọc Thạch, Cựu quân nhân QLVNCH, Atlanta, USA
1964. Pham Quyen, Melbourne, Australia
1965. Nguyễn Văn Thái, Bắc Giang
1966. Hiếu Trương, Blogger Vivi, Oslo, Na Uy
1967. Nguyễn Xuân Phúc, Thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
1968. Nguyễn Cường, Oklahoma City, USA
1969. Le Trach, Massachusettes, USA
1970. Nguyễn Duy Kim, Sài Gòn
1971. Đào Hữu Nghĩa Nhân, Sài Gòn
1972. Bùi Lệ Thủy, Sài Gòn
1973. Đỗ Tiến Nhã, Footscray, Vic, Australia
1974. Martin Lê Quốc Huy, Lập trình viên, Sài Gòn
1975. Hà Thái Sơn, La Thành, Sơn Tây, Hà Nội
1976. Hiếu Văn Nguyễn, Drammen, Na Uy
1977. Trương Tuyết Hoa, Hawaii, USA
1978. Huỳnh Hữu Phúc, Garden Grove, California, USA
1979. Nguyễn Thanh Huyền, Đà Lạt
1980. Nguyễn Tiến Dũng, Baden Wurttemberg, Đức
1981. Huỳnh Đăng Cảnh, Kỹ sư cơ khí, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
1982. Lê Ngọc Khoa, Troyes, Aube, Pháp
1983. Trương Chí Tâm, Cựu chiến binh, Sài Gòn
1984. Lam Van No, Sydney, Australia
1985. Kevin Duc Nguyen, Houston, Texas, USA
1986. Nguyễn Hữu Khải, Minh Xuân, Tuyên Quang
1987. Phạm Văn Tuân, phường 10, Quận 10, Sài Gòn
1988. Ngô Nhật Đăng, Hà Nội
1989. Peter Tran, Sydney, Australia
1990. Linh mục Phê-rô Nguyễn Hùng Cường, Đài Loan
1991. Nguyễn Quang Yên, Kỹ sư, Osaka, Nhật Bản
1992. Lê Hải, Doanh nghiệp, Sài Gòn
1993. Lê Thập, Doanh nghiệp, Đà Nẵng
1994. Lê Diễn, Doanh nghiệp, Đà Nẵng
1995. Nguyễn Ngọc Ngân An, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội
1996. Cao Hoàng Vũ, Kỹ sư phần mềm, Cam Ranh, Khánh Hòa
1997. Trần Huy Tuấn, Trường Chinh, Nam Định
1998. Trần Thị Hoa, Giáo viên, Quận 3, Sài Gòn
1999. Chu Quảng Bình, Cựu chiến binh, Ba Đình, Hà Nội
2000. Thảo Nguyễn, Sinh viên, Chicago, USA

ĐỢT BA

2001. Nhà thơ Luân Hoán (Lê Ngọc Châu), Montréal, Canada
2002. Phạm Minh Hoàng, Cựu giảng viên Đại Học Bách Khoa, Sài Gòn
2003. Nguyễn Kim Lang, Nha Trang
2004. Phạm Thanh Sơn, Sài Gòn
2005. Bạch Tuấn Khanh - Cựu Sĩ Quan QLVNCH, Seattle, Washingon, USA
2006. Nguyên Đức Hòa, TP Bắc Ninh
2007. Joseph Trần - Kỹ sư điện tử, San Jose, California, USA
2008. Châu Phong Thạch, Phước Hải, Nha Trang
2009. Phan Thế Vấn, Q7, Sài Gòn
2010. Đào Văn Hạnh, Sơn Tây
2011. Nguyen Chi Dao, Cầu Giấy, Hà Nội
2012. Nguyễn Tuấn Vũ - Nhân viên ngân hàng, Hà Nội.
2013. Hoàng Văn Thiên, Hóc Môn, Sài Gòn
2014. Đào Thu, Bình Tân, Nha Trang
2015. Phạm Lê Quốc Việt - Nghiên cứu sinh khoa kinh tế-chính trị, đại học Freiburg, Thụy Sĩ
2016. Lê Thị Ánh Nguyệt - Nội trợ, CH Séc
2017. Trần Hằng Nga - Giáo sư, Minnesota, USA
2018. Phạm Minh Đức - Kỹ sư, Gensinger, Berlin CHLB Đức
2019. Pham Paul - Sinh viên, Kummer, Weiden, CHLB Đức
2020. Phan Van Hao - Thợ sơn, GA, USA
2021. Lê Thị Thanh Dân - Nội trợ, Gò Vấp, Sài Gòn
2022. Huỳnh Văn Ti - Thợ may, Long An
2023. Dr. Vi Liet Nguyen, Vancouver, Province of British Columbia, Canada
2024. Võ Văn Chánh -Nông dân, Tiền Giang
2025. Ngọc Chu, Toronto, Ontario, Canada
2026. Đào Châu Tú, Quận 2, Sàigon
2027. Trần Thị Hương Công Nhân, Kummer, Weiden, CHLB Đức
2028. Đặng Hồng Quân - Cử nhân, Hà Nội
2029. Nguyễn Thành Trực, Sài Gòn
2030. Nguyễn Hồng Phi, Bangkok, Thái lan
2031. Tôn Thất Hoạt, Glastonbury, Connecticut, USA
2032. Huỳnh Quang Minh - Kỹ sư, Phan Thiết, Bình Thuận
2033. Nguyen Tai Thuong, Bahnhofstrasse, Steyerberg, CHLB Đức
2034. Nguyễn Tri Nam - Kinh doanh, Cầu giấy, Hà Nội
2035. Nguyễn Việt Lân - Sinh viên, Huế
2036. Trần Hiếu - Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn
2037. Phùng Hữu Thanh, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
2038. Nguyễn Thị Thanh Hà, Houston, Texas, USA
2039. Facebooker Nguyễn Đình Nam Huy - Kỹ sư, Sài Gòn
2040. Vũ Thị Thuý, Sài Gòn
2041. Lý Kim Toàn, Houston, Texas, USA
2042. Nguyễn Duy Diễm Quỳnh - Công nhân, Biên Hoà
2043. Nguyễn Trung Vịnh, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi
2044. Bài Lê, Houston, Texas, USA
2045. Võ Di Sơn - Bác sĩ, Belgium
2046. Lâm Nguyễn, Houston, Texas, USA
2047. Khanghy Nguyen, Oklahoma City, OK, USA
2048. Trần Thanh Tâm, Nha Trang
2049. Nguyễn Huy Phong, San Francisco, CA, USA
2050. Tran Van Do, Melbourne, Australia
2051. Tran Van Thi, Melbourne, Australia
2052. Tran Ngoc My, Melbourne, Australia
2053. Tran Ngoc Thuy, Melbourne, Australia
2054. Tran Thanh Liem, Melbourne, Australia
2055. Trần Anh Tuấn, Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Sài Gòn
2056. Xuân Long, Atlanta, GA, USA
2057. Nguyễn Thị Tửu, Sài Gòn
2058. Vũ Văn Sương, Sài Gòn
2059. Vũ Thị Riêu, Sài Gòn
2060. Nguyễn Thắng - Sinh viên năm 3 ĐHKT, Sài Gòn
2061. Nguyễn Vĩnh, San Jose, CA, USA
2062. Đan Tâm, Montreal, Canada
2063. Nguyễn Vũ Nhất Tâm, Hải Châu, Đà Nẵng
2064. Đỗ Anh Tuấn - Facebook Tuấn Đỗ, Kinh doanh vật liệu xây dựng, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
2065. Nguyễn Hữu Úy - Tiến sĩ kĩ sư kĩ nghệ Hóa, Eustis, FL, USA
2066. Nguyễn Thị Thu Hà - Công nhân, Eustis, FL, USA
2067. Nguyễn Quốc Lập, Tiến sĩ Kinh tế, Maryland, USA
2068. Hải Nguyễn, Fort Worth, Dallas, TX, USA
2069. Trần Văn Vinh - Hướng dẫn viên du lịch, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
2070. Loan Truong, Toronto, Canada
2071. Nguyễn Quang Duy - Kỹ sư xây dựng, Minh Khai, Hà Nội
2072. Nguyễn Khanh, Phù Cát, Bình Định
2073. Hieu Nguyen - Electronic Technician, San Jose, CA, USA
2074. Nguyễn Văn Thắng - Cơ khí chế tạo máy, CHLB Đức
2075. Bùi Xuân Đệ, - Học sinh, Bình Lục, Hà Nam
2076. Pham Van Tuoi, Houston, TX, USA
2077. Tien Ackley - Manager for small business, Cựu giảng viên ĐH, Seattle, Washington, USA
2078. Nguyễn Vĩ Liệt - Bác sĩ, Kingsway, Vancouver, British Columbia, Canada
2079. Châu Ngọc Điệp, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
2080. Phan Trọng Đại - nguyên đảng viên cs, Liên Hoa, Phù Ninh, Phú Thọ, hiện sống tại CH Séc
2081. Vũ Tuấn Cường - Facebook: Cuongvtc, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
2082. Nguyễn Thế Dũng, Hưng Yên
2083. Le Huu Chinh, Toronto, Canada
2084. Châu Ngọc Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
2085. Phong Truong, Brampton, Canada
2086. Vũ Thanh Diệu, Dược Sĩ, Bến Tre
2087. Nguyễn Thị Hiếu, Nha Trang
2088. Đặng Thanh Phong, Richmond, VA, USA
2089. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Richmond, VA, USA
2090. Lê Trung Tuấn - Kỹ Sư Cơ Khí, Filderstadt, Đức
2091. Phu Truong, Queenslandd, Úc
2092. Ngo Hung, Houston, TX, USA
2093. Châu Ngọc Bích, Quận 7, Sàigon
2094. Nguyễn Nha Trang, Atlanta, GA, USA
2095. Nguyễn Thành Văn Garland, Texas, USA
2096. Châu Ngoc Liễu, Bình Tân, Nha Trang
2097. Bùi Quang Hòa, Falls Church, Virginia, USA
2098. Quyen Tran, Boston, Massachuset, USA
2099. Tom Lee - Công nhân, San Jose, Califonia, USA
2100. Trần Minh Trí, Nha Trang
Theo Mẹ Nấm- Quỳnh Như

http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/03/a-co-2100-nguoi-ky-ten-tuyen-bo-cong.html

Đỗ Thị Thuấn (khách viếng thăm) gửi lúc 06:34, 03/03/2013 - mã số 80647

Tôi đồng ý ký tên vào dưới lời tuyên bố này .

Thuan
Anaheim, CA, USA

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 10 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Những người như chúng tôi hiện nay ở Việt Nam không nhiều, như cá nằm trên thớt và đặc biệt là rất đơn độc.

Trước đây chúng tôi hoạt động cách mạng, làm Việt Cộng, xuống đường đấu tranh. Khi bị bắt vô tù, quần chúng biểu tình đòi trả tự do rầm rộ, bây giờ thì không, xã hội im thin thít, gần như không phản ứng gì.

Trước đây ở tù, có đài Giải phóng, báo chí ủng hộ, nay thì ngược lại.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên254 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png