Nguyễn Thị Hường - Thay đổi Hiến pháp và nhu cầu của xã hội