phản hồi

  • Túm lại, cả bài:

    Cái gì tàu có là ta có
    Chỉ khó biết thằng ngu nào sụp trước
    Bằng không là cả dân tàu lẫn dân ta đều chết chắc

    Cảm ơn tác giả Đinh Tấn Lực đã gióng trống về trường hợp nhân dân dưới đập Sông Tranh 2 thấp thỏm chờ tiếng còi hụ, trong lúc vỉa hè râm ran bàn chuyện giật chỏ lên gối tranh bá đồ vương ở Hà Nội.