phản hồi

  • Cụ Hồ luôn luôn hô hào "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công thành công, đại thành công". Thế nhưng cụ lập ra Đảng CS thì lại chính là mầm chia rẽ giữa Đảng và dân. Qua các hiến pháp sau HP1946 thì rõ là Đảng tiếm quyền của dân. Không cần lý luận dài dòng, chỉ xét trong thực tế là người dân ngoài Đảng dù tài đến mấy cũng không được giữ cương vị lãnh đạo. Có một dạo các cơ quan nhiều tỉnh thành thường ưu tiên nhận đảng viên về tỉnh mình, đấy là tiêu chuẩn đầu tiên chứ không xét các tiêu chuẩn chuyên môn khác, rôi sinh viên ra trường thì cũng được ưu tiên nhận công tác ở những nơi tốt, còn sinh viên chưa phải đoàn viên hay đảng viên thì bị đày đi xa.

    Những điều trên thể rõ đường lối chính sách của Đảng. HP thì khẳng định Đảng lãnh đạo nhưng không xét người đảng viên đó có khả năng hay không? Nay nhiều đảng viên chóp bu cũng dốt như bò, làm gì cũng hỏng mà vẫn vững vàng trên ghế như "Liên xô là thàng trị vững chắc của CNXH". Kinh tế thì đã tư bản hóa rồi, chính trị thì vẫn XHCN, cái vênh này nảy sinh ra không biết bao nhiêu mụn nhọt, vừa tăng ga vừa bóp phanh, vừa xây dựng CNXH, vừa mời tư bản vào bóc lột công nhân. Chẳng biết đầu óc những người lãnh đạo có bị ô nhiễm không?

    Ở Liên xô trước đây và các nước Đông Âu thì chính trị thay đổi, rồi mới đến kinh tế thay đổi, còn ở ta thì kinh tế đã thay đổi nhưng chính trị vẫn đứng ì thần xác. Đây là điều sai cả quan điểm của chủ nghĩa Mác "hạ tầng cơ sở quyết đinh thượng tầng kiến trúc", chính Đảng CS nay là sức cản đà tiến của xã hội. Nhiều thành phần kinh tế mà cứ khư khư một thành phần tư tưởng. Chẳng biết các ông ở Hội đồng lý luận TƯ trả lời thế nào về vấn đề này? Đảng CS kìm hã đà phát triển của xã hội thì phải phế truất Đảng đi để xã hội tiến lên.

    Chẳng biết các nhà lãnh đạo Đảng vẫn theo tư tưởng hai ông Tây để làm gì? Xây dựng CNXH để làm gì? Xem nhiều nước quanh ta và trên thế giới họ có xây dựng CNXH đâu mà dân họ sướng thế, nước họ giầu thế. Lý luận đi đôi với thực tiễn của các lý luận gia CS trả lời sao đây về vấn đề này? Còn nô lệ tư tưởng ngoại bang dị tộc thì dân trí còn thấp, nước nhà không iến lên được.