phản hồi

  • Những điều em thắc mắc bấy lâu nay chính là cái này. Bây giờ thì em đã hiểu.

    Nếu VN có được 100 bác Huy Đức thì cũng không đến nối quá bi quan. Trần Xuân Bách chưa đủ máu như Yeltsin, đám tướng lĩnh "sổ hưu" vẫn đang đông hơn những người như Trần Độ, nhưng chắc chắn sẽ đến lúc...