phản hồi

  • Làm thế nào lợi cho dân cho nước thì làm. Đảng CS cũng không thể "quang vinh muôn năm" được, điều đó không có gì là xấu cả - quy luật phát triển không có gì là muôn năm cả. Công trạng của Đang CS sẽ được nhân loại ghi danh và dân tộc Việt Nam khắc dâu trong lịch sử. Tham quyền cố vị như hiện nay chỉ càng hại dân hại nước mà thôi. Các ông như ông Dungc và phe cánh của ông giàu như thế là đủ rồi, có vơ vét thêm nữa các ông cũng không thể sống mãi để mà hưởng thụ đâu, rồi con cháu sau này có thể bị quả báo.