phản hồi

  • Một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không cảm thấy đe doạ khi người dân biết tới các Quyền Con Người của mình. Bởi khi người dân biết quyền của mình tới đâu, họ sẽ biết giới hạn của nó và tôn trọng quyền của những người khác.

    Cuộc thi viết Quyền Con Người và Tôi của Con Đường Việt Nam đang bị an ninh quấy phá bằng cách đe doạ BGK cũng như thí sinh tham dự. Điều này cho thấy chính quyền cảm thấy việc tuyên truyền cho Quyền Con Người là mối đe doạ tới họ. Ngăn cản người dân tìm hiểu về Quyền Con Người chính là một chính sách ngu dân, và chính sách này sẽ đem lại những hậu quả không lường trước được, điển hình là con người không còn đối xử với nhau như những con người nữa. Đó là lúc bạo loạn, đổ máu, xung đột sắc tộc, xung đột giàu nghèo sẽ diễn ra.

    Tuyên ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người viết: "Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức." Đế Quốc Pháp đã không hiểu điều này, để rồi phải trả một giá đắt. Đảng CSVN có học được bài học lịch sử này không?