phản hồi

  • Admin viết:
    Nếu được ba bác NiNi, Nguyễn Việt và Diên Vỹ đứng ra làm moderator thì còn gì bằng, tôi rất tán thành phương án này. Các bác được đề cử có thể nhận lời giúp vụ này không? Cảm ơn 3 bác!

    Cám ơn sự tin tưởng và tôi nhận đảm trách việc này cho đến 4 giớ sáng ngày 25/9 giờ VN .

    Thực sự thì tôi online có đến 16 giờ mỗi ngày vì đã về hưu còn về VN thì chịu, sau hội nghị còn đi du lịch đây đó trong những năm cuối đời .

    Admin cần viết tí chi tiết về nhiệm vụ, cách thực hiện .