phản hồi

  • Nguyễn Ngọc Già viết:

    Nếu DL định tổ chức hội thoại với anh LTL về những thắc mắc của độc giả, có thể tổ chức sớm. Từ đây tới hết ngày 23/9 do anh Ni đảm nhiệm. Sau đó, một tuần nữa mời anh Nguyễn Việt (theo đề cử của chị Ngự) cũng hay. Phong phú hơn và khách quan hơn, đa chiều hơn.

    Phải đấy tôi cũng có ý định này nhưng còn dự định chờ nếu có hơn một người đồng ý.

    Hiện nay có các đề nghị mà bác Huân chưa phản đối như các bác NiNi, Nguyễn Việt và Diên Vỹ. Nếu có thể được, cả ba bác luân phiên đảm trách nhiệm vụ của moderator là phong phú hơn