phản hồi

  • Con Đường Dân Chủ Việt Nam mà thiển cận hoặc chậm chạp cập nhật tin tức trước việc hết hạn tù của Nhà dân chủ trung kiên Phạm văn Trội thì chẳng hiểu bày đặt để làm gì, cho ai ?