phản hồi

  • Nguyễn Ngọc Già viết:
    Tôi đề nghị thêm chị Trần Thị Ngự.

    Cảm ơn bác Nguyển Ngọc Già. Tôi tự biết mình không có khả năng điều khiển. Hơn nữa tôi không có đủ thời gian để đảm nhận việc này.

    Tôi xin đề cử bác Nguyển Việt và bác Nini nếu hai bác có thời gian tham gia.